Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wyciecz­ka do GRE­CJA 2022

                                                                                                                     
                   
       G R E C J A      2 0 2 2

15.09.22 – wyjazd w godzi­nach przed­po­łu­dnio­wych z Jele­niej Góry, prze­jazd przez Cze­chy, Austrię
                  do Włoch

16.09.22 – poran­ne przy­pły­nie­cie do Igo­ume­nit­sy,  prze­jazd do Kalam­ba­ki — zwie­dza­nie Mete­orów
                  – Wiszą­cych Klasz­to­rów, zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja, nocleg

17.09.22 – śnia­da­nie, prze­jazd do Delf – zwie­dza­nie, zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja, nocleg

18.09.22 – śnia­da­nie, prze­jazd do Tolo, zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja, noc­leg
….….….. — pobyt 5 noc­le­gów, wypo­czy­nek, pla­żo­wa­nie oraz
                 * wyciecz­ka do Nafplio – pierw­szej sto­li­cy nowo­żyt­nej Gre­cji
                 * wyciecz­ka do Epi­da­vros – naj­więk­sze­go w sta­ro­żyt­nej Gre­cji ośrod­ka
                  tera­peu­tycz­ne­go i reli­gij­ne­go oraz wspa­nia­le zacho­wa­ne­go teatru, miesz­czą­ce­go
                  ok. 14.000 widzów, prze­jazd do Myken — Bra­ma Lwów, sym­bo­li­zo­wa­ła siłę kró­lów
                  mykeń­skich oraz gro­bo­wiec Agamemnona

23.09.22 – śnia­da­nie, prze­jazd do Patras, wej­ście na prom, wypły­nię­cie do Włoch

24.09.22 – przy­pły­nię­cie o godz. 14.3o do Anco­ny, wyjazd do kraju

25.09.22 — przy­jazd do Jele­niej Góry ok. 10.oo rano

………………………………………………………………………………………………………
24.09.22 – na pro­mie, na morzu

25.09.22 – przy­pły­nię­cie rano do Wene­cji, wyjazd do kra­ju, przy­jazd do Jele­niej Góry oko­ło
                  pół­no­cy z niedzieli/poniedziałek
                 
Świad­cze­nia
*  1 noc­leg w Kalam­ba­ce, hotel, poko­je 2‑osobowe z łazien­ka­mi
*  1 noc­leg w Del­fach, hotel, poko­je 2‑osobowe z łazienkami

*  5 noc­le­gów w Tolo na Pelo­po­ne­zie, hotel z base­nem, poko­je 2‑osobowe z łazien­ka­mi
*  7 śnia­dań i 7 obia­do­ko­la­cji
*  opie­ka pilo­ta-prze­wod­ni­ka
*  prom na tra­sie Anco­na – Igo­ume­nit­sa — Patras – Anco­na (Wene­cja), kabi­ny 4‑osobowe,
    wewnętrz­ne z łazien­ka­mi
*  ubez­pie­cze­nie od kosz­tów lecze­nia zagra­ni­cą KL do 20.000 Euro i od następstw
    nie­szczę­śli­wych wypad­ków NW do 8.000 PLN
*  auto­kar lux (kli­ma­ty­za­cja, WC, barek, DVD)

Ilość osób
                                                          40 — 48

Cena    
                                               2.990 PLN/os.
                
  
Uwa­ga

 1. Cena nie zawie­ra kosz­tu bile­tów do zwie­dza­nych obiek­tów
  2. Dopła­ta na Tury­stycz­ny Fun­dusz Gwa­ran­cyj­ny i Tury­stycz­ny Fun­dusz Pomo­co­wy
                 + 20 PLN/os.
              3. Wyciecz­ka fakul­ta­tyw­na, na życze­nie gru­py, dodat­ko­wo płat­na
                  *  cało­dnio­wa wyciecz­ka do Aten z krót­kim poby­tem nad Kana­łem Korync­kim
                      i w Loutra­kach – 25 Euro/os. (cena ta nie zawie­ra kosz­tu bile­tów wstę­pu
                      na Akro­pol i prze­wod­ni­ka po Akropolu)

 

Kon­takt pod nr tele­fo­nu 75 75 242 54 z Jadwi­ga Trę­bacz i Sta­ni­sław Marek lub sie­dzi­bie KSON