Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 01.07–03.07.22

Let­nie Kino Ple­ne­ro­we– Parasite

„Para­si­te” to mistrzow­ska i trzy­ma­ją­ca w napię­ciu opo­wieść, w
któ­rej czwo­ro ludzi bez przy­szło­ści wpa­da na pomysł prze­krę­tu
dosko­na­łe­go. Kie­row­ca bez pra­cy, gospo­dy­ni bez domu, stu­dent bez kasy
i dziew­czy­na bez per­spek­tyw wspól­nie stwo­rzą per­fek­cyj­ny plan: jak w
naj­krót­szym cza­sie stać się kimś i zająć miej­sce boga­czy. Osca­ry
2020 r.

[1]

Faj­fy Cieplickie

Piąt­ki w Par­ku Nor­we­skim (kamien­na sce­na) z wie­czor­ka­mi tanecz­ny­mi
cały lipiec i sier­pień 2022 roku. Zapra­sza­my wszyst­kich
miesz­kań­ców, kura­cju­szy i tury­stów na miłe spo­tka­nie z muzy­ką
gra­ną na żywo przez DJ Powe­ra. Tań­ce w prze­pięk­nej sce­ne­rii i
naj­lep­szej atmosferze.Wstęp wolny.

[2]

MUZYCZ­NI SĄSIE­DZI vol.1

Zapra­sza­my na cykl kon­cer­tów ple­ne­ro­wych MUZYCZ­NI SĄSIE­DZI na Pla­cu
Ratu­szo­wym!

Pięć waka­cyj­nych sobót peł­nych świet­nej muzy­ki w wyko­na­niu
arty­stów z Pol­ski i Nie­miec. W samym ser­cu mia­sta zabrzmi jazz,
fun­ky, kla­sy­ka, pop punk, rock czy pio­sen­ka autor­ska. Star­tu­je­my już
2 lip­ca o godz. 19:00!

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1169/Letnie-Kino-Plenerowe-Parasite
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1150/Fajfy-Cieplickie
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1155/MUZYCZNI-SASIEDZI-vol‑1
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/filter?institutionName=&categoryName=&start_date=2022–01-20&end_date=2022–01-28
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2022%20informator%2001–03.07.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds