Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PROŚ­BA O POMOC W ZBIÓR­CE FUN­DU­SZY NA WYJAZD MŁO­DZIE­ŻY DO WŁOCH

Gro­no odbior­ców: Znajomi

Sza­now­ni Pań­stwo, Uda­ło się!!!
Klub Kul­tu­ry Wło­skiej przy Fun­da­cji Maxi bene z nie­sa­mo­wi­tą rado­ścią
zawia­da­mia wszyst­kich o pięk­nym wyda­rze­niu któ­re będzie mia­ło miejsc
w Lan­cia­no i Che­ti (Ita­lia) !!!

UDA­ŁO SIĘ !!!
Zor­ga­ni­zo­wa­łam wyjazd na warsz­ta­ty i kon­cer­ty do powyż­szych
miej­sco­wo­ści dla Szko­ły Muzycz­nej I i II stop­nia w Jele­niej Górze
(pozna­li Pań­stwo bez­po­śred­nio jed­ną z arty­stek, muzy­ka oraz dyrek­cje
na naszym spo­tka­niu KKW, a wie­lu Jele­nio­gó­rzan zna tą wspa­nia­łą
mło­dzież szcze­gól­nie z ostat­nich Kon­cer­tów)
Jest to dla uczniów ogrom­na szan­sa zapo­zna­nia się z świa­tem oraz
sce­ną mię­dzy­na­ro­do­wa. Jedzie 23 uczniów, wyjazd z Jele­niej Góry
zgod­nie z pro­gra­mem. Ucznio­wie na miej­scu dosta­ją środ­ki na noc­leg i
czę­ścio­we wyży­wie­nie oraz udział w warsz­ta­tach spo­la­ry­zo­wa­ne przez
stro­nę Wło­ską. Ucznio­wie zabie­ra­ją wła­sne instru­men­ty i nie­któ­re z
nich są bar­dzo duże. Podróż jest bar­dzo kosz­tow­na i każ­dy 1 km
kosz­tu­je 3,04 pln. Kilo­me­trów do poko­na­nia mamy 12160 ponie­waż na dwie
tury kie­row­ca zawo­zi i wra­ca wiec jest 8 tras do poko­na­nia A/R Jele­nia
Góra — Lan­cia­no.
Część Pie­niąż­ków już mamy ze skła­dek rodzi­ców, spon­so­rów
któ­rych wymie­ni­my po powro­cie Mło­dzie­ży i nadal bra­ku­je spo­ra cyfra.
Bar­dzo pro­szę o wpła­ty na Kon­to Fun­da­cji Maxi bene z dopi­skiem szko­ła
muzycz­na. Nie jest waż­na kwo­ta bo każ­da zło­tów­ka jest waż­na, wiec
ile kto moż­ne.
Wpła­ty
Bank Cre­dit Agri­co­le
49 1940 1076 3176 7149 0000 0000
Fun­da­cja Maxi­be­ne
wszy­scy dar­czyń­cy Bedą wymie­nie­ni a po powro­cie zor­ga­ni­zu­je­my kon­cert
dla dar­czyń­ców w podzię­ko­wa­niu za pomoc.

Links:
——
[1] https://www.facebook.com/profile.php?id=100009262309052&__cft__[0]=AZW9NSxdD4TyKlZZgMwMsyQZNz3xXdtnnCxUuMDZDu0iWojLyWFkAmdJmhJr_nA-jOSSFWp6Ku5mqf7rP0gnqelVfKM4qHbweAfCLzb44PsI02vYHvzXE64JrBLAGv3zC5syaiWzrxMWQtvPbSu7aYq5rzEpPUz2YGOFxBk4nseX1e9CjYny9FCIn5CG1ZTq5PU&__tn__=-UC%2CP-y‑R

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds