Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 03/06/2022

Zapy­ta­nie ofer­to­we opu­bli­ko­wa­no 9 czerw­ca 2022.

Naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­ży­ła fir­ma Kol­por­taż Pocz­ta Pol­ska SA, ul Sygie­tyń­skie­go 8, 58–508 Jele­nia Góra.