Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 02/06/2022

Zapy­ta­nie ofer­to­we opu­bli­ko­wa­no 9 czerw­ca 2022.

Naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­ży­ła fir­ma R2 PRINT Adam Ryter, ul. Biel­ska 61/1, 09–400 Płock.