Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­cja o anu­lo­wa­niu prze­tar­gu na skład Biuletynu

Zawia­da­mia­my, że prze­targ na skład biu­le­ty­nu został anulowany. 

Ter­min nowe­go prze­tar­gu zosta­nie ogło­szo­ny w ter­mi­nie późniejszym.