Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dol­no­ślą­skie dla Rad Seniorów

Sza­now­ne Kole­żan­ki i Kole­dzy z Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go.
By wyjść naprze­ciw potrze­bom powsta­wa­nia nowych Rad Senio­rów oraz
funk­cjo­no­wa­nia tych , któ­re już dzia­ła­ją chciał­bym zawró­cić się
proś­bą do  Władz Samo­rzą­do­wych Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go by
zechcia­ły  wes­prze dzia­łal­ność gmin­nych rad senio­ral­nych w 2023
prze­zna­cza­jąc w budże­cie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go na 2023 rok
kwo­tę 1 mln zł. Pro­po­zy­cję taką chciał­by zgło­sić  na forum Rad
Senio­rów, któ­re odbę­dzie się w dniu 2 czerw­ca w Jele­niej Górze.
Treść wnio­sku w załącz­ni­ku. Pro­szę o zapo­zna­nie się i wyra­że­nie
swo­jej opi­nii na ten temat. Będę zbie­rał pod­pi­sy pod tre­ścią tego
wnio­sku.
pozdra­wiam
Zdzi­sław Ratajski