Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­cje z aktu­al­no­ści stro­ny Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus

Sza­now­ni Państwo,

Sygna­ta­riu­sze Part­ner­stwa na rzecz dostępności

 poni­żej prze­ka­zu­je­my skrót naj­now­szych infor­ma­cji, któ­re poja­wi­ły
się w zakład­ce Aktu­al­no­ści  na stro­nie pro­gra­mu Dostęp­ność Plus
w dniach 11 — 21 maja br. Zachę­cam do lektury.

     * Pre­zen­ta­cja wyni­ków reali­za­cji Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus na
posie­dze­niu Sej­mo­wej Komi­sji Poli­ty­ki Senio­ral­nej w dniu 11 maja br.
Wice­mi­ni­ster Mał­go­rza­ta Jaro­siń­ska-Jedy­nak przed­sta­wi­ła efek­ty
Pro­gra­mu zwra­ca­jąc uwa­gę na klu­czo­we suk­ce­sy, do któ­rych zali­czyć
moż­na m.in. dwie usta­wy: usta­wa o zapew­nia­niu dostęp­no­ści oso­bom ze
szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi oraz usta­wa o dostęp­no­ści cyfro­wej stron
inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych.
Pod­kre­śli­ła, że pro­jek­ty wdra­ża­ją­ce Pro­gram są skie­ro­wa­ne na
popra­wę dostęp­no­ści 630 urzę­dów samo­rzą­do­wych, 200 szkół
pod­sta­wo­wych, bli­sko 200 uczel­ni, 300 przy­chod­ni i szpi­ta­li, 100
insty­tu­cji kul­tu­ry czy licz­nych miejsc rekre­acji i wypo­czyn­ku oraz
obiek­tów spor­to­wych. Wspo­mnia­ła rów­nież o sie­ci pod­mio­tów z
róż­nych sek­to­rów, któ­re współ­pra­cu­ją w ramach Part­ner­stwa na
rzecz dostęp­no­ści.

    * Do 31 maja br. trwa nabór wnio­sków dla reali­za­to­rów pro­gra­mu
„Cen­tra infor­ma­cyj­no-dorad­cze dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią”.
Nabór skie­ro­wa­ny jest do orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, któ­re są
zain­te­re­so­wa­ne pro­wa­dze­niem Ośrod­ka Wspar­cia i Testów — insty­tu­cji
wspie­ra­ją­cych oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w dobo­rze odpo­wied­niej
tech­no­lo­gii wyko­rzy­sty­wa­nej w codzien­nym funk­cjo­no­wa­niu oraz
nie­od­płat­ne­go testo­wa­nia tech­no­lo­gii w warun­kach domo­wych. Nabór
pro­wa­dzi PFRON. Wię­cej infor­ma­cji dostęp­nych na stro­nie PFRON. 
    * W II poło­wie br. nabór wnio­sków o wspar­cie w ramach pro­gra­mów
„Miesz­ka­nie dla absol­wen­ta” oraz „Dostęp­ne miesz­ka­nie”. Oba
pro­gra­my PFRON skie­ro­wa­ne są do osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi
słu­żąc wspie­ra­niu ich nie­za­leż­no­ści w aktyw­no­ści zawo­do­wej i
spo­łecz­nej. Z pro­gra­mu „Miesz­ka­nie dla absol­wen­ta” bli­sko 2,5 tyś
mło­dych absol­wen­tów szkół każ­de­go szcze­bla otrzy­ma wspar­cie na
wyna­jem miesz­ka­nia. Z pro­gra­mu „Dostęp­ne miesz­ka­nie” sko­rzy­sta­ją
oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, któ­rych aktu­al­ne warun­ki miesz­ka­nio­we
nie speł­nia­ją stan­dar­dów dostęp­no­ści archi­tek­to­nicz­nej. Prze­wi­du­je
się wspar­cie dla ok. 1000 osób. Pro­gra­my reali­zo­wa­ne są w ramach
pakie­tu dzia­łań „Samo­dziel­ność-Aktyw­ność-Mobil­ność”. Wię­cej
infor­ma­cji dostęp­nych jest na stro­nie PFRON.
    * Do 30 maja br. trwa nabór wnio­sków na tre­ning samo­dziel­no­ści w
miesz­ka­niu wspo­ma­ga­nym, w Koło­brze­gu. Usłu­ga skie­ro­wa­na jest do
miesz­kań­ców mia­sta z auty­zmem lub zespo­łem Asper­ge­ra. Tre­ning
pro­wa­dzo­ny będzie przy asy­ście tre­ne­rów i asy­sten­tów osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i słu­żyć będzie wspar­cie samo­dziel­ne­go
życia lub zapew­nie­nie pomo­cy w pro­wa­dze­niu samo­dziel­ne­go życia.
Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej Urzę­du
Mia­sta Koło­brzeg.
    * Do 12 czerw­ca br. moż­na nad­sy­łać zgło­sze­nia na tre­ning orien­ta­cji
prze­strzen­nej i mobil­no­ści. Tre­ning reali­zo­wa­ny będzie z pro­jek­tu
PFRON „Tre­ning orien­ta­cji prze­strzen­nej dla osób nie­wi­do­mych i
sła­bo­wi­dzą­cych (TOPON)” w opar­ciu o Stan­dard naucza­nia orien­ta­cji
prze­strzen­nej i mobil­no­ści osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzro­ku.
Zgło­sze­nia moż­na prze­sy­łać na adres ‘topon@pfron.org.pl’,this)” style=“color: rgb(0, 105, 166);”>topon@pfron.org.pl. Wię­cej
infor­ma­cji dostęp­nych jest na stro­nie PFRON.
    * Stro­na inter­ne­to­wa Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Poli­cach dobrą prak­ty­ką
dostęp­no­ści cyfro­wej. Na stro­nie zamiesz­czo­no roz­bu­do­wa­ny panel
zawie­ra­ją­cy wie­le narzę­dzi, za pomo­cą któ­rych oso­ba z
nie­peł­no­spraw­no­ścią wzro­ku czy słu­chu w spo­sób intu­icyj­ny może
nawi­go­wać stro­ną, wyszu­ku­jąc nie­zbęd­ne infor­ma­cje. Z narzę­dziem
może­cie zapo­znać się Pań­stwo na stro­nie inter­ne­to­wej Sta­ro­stwa
Powia­to­we­go w Poli­cach.
    * 18 maja br. odby­ło się VII posie­dze­nie Rady Dostęp­no­ści. Pod­czas
posie­dze­nia pre­zen­to­wa­ne były wyni­ki dzia­łań pro­wa­dzo­nych w obsza­rach
Zdro­wie oraz Kul­tu­ra Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus. Dys­ku­to­wa­no rów­nież
klu­czo­we wyzwa­nia dal­szej reali­za­cji Pro­gra­mu oraz pla­ny prac Rady na
bie­żą­cy rok. Pod­su­mo­wa­nie posie­dze­nia wraz z pre­zen­ta­cja­mi
przed­sta­wia­ny­mi na posie­dze­niu dostęp­ne będą na stro­nie Pro­gra­mu.
    * 19 maja — Świa­to­wy Dzień Wie­dzy o Dostęp­no­ści. PFRON
zor­ga­ni­zo­wał spo­tka­nie onli­ne, pod­czas któ­re­go eks­per­ci zapre­zen­to­wa­li
jak two­rzyć dostęp­ne for­mu­la­rze oraz omó­wi­li postę­po­wa­nie skar­go­we
na brak dostępności.

    * 20 maja br. odby­ła się w sie­dzi­bie MFiPR fina­ło­wa Gala kon­kur­su
„uDO­STEP­nia­cze 2.0″. W tego­rocz­nej edy­cji, skie­ro­wa­nej do szkół
ponad­pod­sta­wo­wych, uczest­ni­czy­ło 96 szkół. 4728 uczniów zapo­zna­ło
się z tema­ty­ką dostęp­no­ści a 534 pra­co­wa­ło nad zgło­sze­nia­mi
kon­kur­so­wy­mi.
I miej­sce film „Cześć jestem Joan­na” przy­go­to­wa­ny przez zespół ze
Spe­cjal­ne­go Ośrod­ka Szkol­no-Wycho­waw­cze­go, Szko­ły Przy­spo­sa­bia­ją­cej
do Pra­cy z Luba­czo­wa
2 miej­sce film „W czym jeste­śmy gor­si” przy­go­to­wa­ny przez zespół ze
Spe­cjal­ne­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go z Czu­cho­wa-Pień­ków
3 miej­sce film „Rów­ni cho­ciaż róż­ni” przy­go­to­wa­ny przez zespół z
Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi w Szczecinie

 Wię­cej infor­ma­cji dostęp­nych na stro­nie kon­kur­su „uDO­STĘP­nia­cze
2.0″.

 Z wyra­za­mi szacunku

 Domi­ni­ka Wierzbowska

Links:
——
[1] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o‑funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/#/domyslne=1
[2] https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nabor-na-prowadzenie-osrodkow-wsparcia-i-testow-dla-organizacji-pozarzadowych-w-ramach-programu/
[3] https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zatwierdzono-programy-wspierajace-mieszkalnictwo-osob-z-niepelnosprawnoscia-z-pakietu-samodz/
[4] https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nabor-osob-z-niepelnosprawnoscia-wzroku-do-udzial-w-treningu-orientacji-przestrzennej-i-mobiln/
[5] https://policki.pl/
[6] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o‑funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/rada-dostepnosci/posiedzenia/
[7] https://udostepniacze.mfipr.gov.pl/