Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Fil­har­mo­nii Dolnośląskiej

KON­CERT Z OKA­ZJI DNIA MAT­KI
oraz
MUZYCZ­NE POWIĄZANIA

26 / 27 Maja 2022

Sza­now­ni Pań­stwo,
jak co roku w maju zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi Dzień Mat­ki, zapro­śmy
więc w ten wyjąt­ko­wy dzień swo­je Mamy do Fil­har­mo­nii. KON­CERT Z
OKA­ZJI DNIA MAT­KI / OD BACHA DO MCCART­NEYA — ROZ­RYW­KO­WE CZWART­KI W
FIL­HAR­MO­NII odbę­dzie się 26 maja o godz. 19:00. Lek­ki i przy­jem­ny
reper­tu­ar przy­pad­nie do gustu każ­dej Mamie:)
https://filharmonia.jgora.pl/koncert-kameralny,…

Ser­decz­nie zapra­sza­my rów­nież na kon­cert MUZYCZ­NE POWIĄ­ZA­NIA w
pią­tek 27 maja o godz. 19:00!
Wyko­naw­cy:
Kin­ga Augu­styn — skrzyp­ce
Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej
Prze­my­sław Neu­mann — dyry­gent
W pro­gra­mie:
Romu­ald Twar­dow­ski — Capric­cio in Blue
Romu­ald Twar­dow­ski — Kon­cert skrzyp­co­wy
César Franck — Sym­fo­nia d‑moll
https://filharmonia.jgora.pl/koncert-symfoniczn… 
Zapra­sza­my do odwie­dze­nia stro­ny z aktu­al­nym reper­tu­arem:
https://filharmonia.jgora.pl/repertuar,6#page=1 
Do zoba­cze­nia wkrót­ce!
Zespół Biu­ra Kon­cer­to­we­go i Marketingu.

Zadzwoń do nas:

Napisz do nas:

Odwiedź nas:

+ 48 75 75 381 61

‘sklep@filharmonia.jgora.pl sklep@filharmonia.jgora.pl

Jele­nia Góra,
ul. Pił­sud­skie­go 60

Wia­do­mość wysła­na przez:
FIL­HAR­MO­NIA DOL­NO­ŚLĄ­SKA W JELE­NIEJ GÓRZE 

Links:
——
[1] https://link.freshmail.direct/c/u458duqehk/k261h2kors
[2] https://link.freshmail.direct/c/swy9g5c9b3/k261h2kors
[3] https://link.freshmail.direct/c/2yqiyhxe0k/k261h2kors
[4] https://link.freshmail.direct/c/pwzp67ua0a/k261h2kors
[5] https://link.freshmail.direct/c/fge5cj7prw/k261h2kors
[6] https://link.freshmail.direct/c/ixcnnmntke/k261h2kors
[7] https://link.freshmail.direct/c/lnjhf8tgq3/k261h2kors
[8] https://link.freshmail.direct/c/8gtj6j4ipt/k261h2kors
[9] https://link.freshmail.direct/r/k261h2kors/ib8qmbitiq
[10] https://link.freshmail.direct/c/ddjn0f8bux/k261h2kors