Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wspól­ny apel róż­nych pod­mio­tów, ngo

Dro­dzy,

rok temu wspól­ny­mi siła­mi sku­tecz­nie zaape­lo­wa­li­śmy do pre­mie­ra o
współ­pra­cę przy two­rze­niu Kra­jo­we­go Pla­nu Odbu­do­wy — pod­ję­li­śmy
się wów­czas wyzwa­nia zwią­za­ne­go z orga­ni­za­cją cyklu 5 wysłu­chań w
spra­wie KPO (marzec 2021) -

Dziś ponow­nie chce­my zwró­cić się do pol­skich władz ze wspól­nym
ape­lem przed­sta­wi­cie­li samo­rzą­dów, śro­do­wi­ska part­ne­rów spo­łecz­nych
oraz orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w związ­ku z per­spek­ty­wą zaak­cep­to­wa­nia
Kra­jo­we­go Pla­nu Odbu­do­wy, doma­ga­jąc się:

    * poda­nia do publicz­nej wia­do­mo­ści tre­ści uzgod­nio­ne­go z Komi­sją
Euro­pej­ską KPO
oraz     * prze­pro­wa­dze­nia kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych, któ­rych celem było­by
dosto­so­wa­nie jego zawar­to­ści, jak i zawar­to­ści innych doku­men­tów i
stra­te­gii rzą­do­wych (tzw. kamie­ni milo­wych) do wyzwań zwią­za­nych z z
tzw. “deru­sy­fi­ka­cją” pol­skiej gospodarki.

Treść pro­jek­tu ape­lu – z logo­ty­pa­mi sygna­ta­riu­szy zeszło­rocz­ne­go
ape­lu – w załączniku.

Orga­ni­za­cje, któ­re chcia­ły­by do dołą­czyć – pro­si­my o dekla­ra­cje z
załą­czo­nym logo­ty­pem na adres ‘okazalska@wwf.pl’,this)” style=“color: rgb(0, 105, 166);”>okazalska@wwf.pl, ewen­tu­al­nie kon­takt
tele­fo­nicz­ny (Olga Kazal­ska, tel. 785 881 505).

Pozdra­wia­my,
Zespół OFOP

– 

Z powa­ża­niem,
Iwo­na Janic­ka,
Człon­ki­ni Zarzą­du OFOP
tel. 785836613

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds