Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Usta­wa o 1% z CIT dla OPP coraz bli­żej. Zapra­sza­my na deba­tę online

Usta­wa o 1% z CIT dla OPP coraz bli­żej. Zapra­sza­my na deba­tę online

Dzień dobry,

Insty­tut Spraw Oby­wa­tel­skich wraz z Kie­row­ni­kiem Cen­trum Pra­wa
Hisz­pań­skie­go i Euro­pej­skie­go dr Marią Supera-Mar­kow­ską zapra­sza­ją
na deba­tę „1% podat­ku CIT dla orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go -
pre­zen­ta­cja zało­żeń do ustawy”.

kie­dy: 25 maja 2022 r. (śro­da)
godzi­ny: 9:30 — 11:30
for­mu­ła: wyda­rze­nie onli­ne na plat­for­mie ZOOM, koniecz­na wcze­śniej­sza
reje­stra­cja

Udział bez­płat­ny.

 Deba­ta jest czę­ścią dwu­dnio­we­go wyda­rze­nia II Ogól­no­pol­skie­go
Kon­gre­su Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych i VI Pol­sko-Hisz­pań­skiej
Kon­fe­ren­cji Orga­ni­za­cji Pozarządowych.

Pro­si­my o zazna­cze­nie przy reje­stra­cji zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych
oso­bo­wych przez Insty­tut Spraw Oby­wa­tel­skich. Umoż­li­wi nam to kon­takt z
Pań­stwem w przy­szło­ści w spra­wie pro­wa­dzo­nych przez nas działań.

Zapisz się 

Do dys­ku­sji zaprosiliśmy:

    * prof. Piotr Gliń­ski* — Wice­pre­mier, Prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu ds.
pożyt­ku publicznego

    * Artur Soboń* — Sekre­tarz Sta­nu w Mini­ster­stwie Finansów

    * dr hab. Marek Rym­sza — Dorad­ca Pre­zy­den­ta RP, Prze­wod­ni­czą­cy Rady
ds. Spo­łecz­nych

    * dr Maria Supera-Mar­kow­ska — Kie­row­nik Cen­trum Pra­wa Hisz­pań­skie­go i
Euro­pej­skie­go WPiA UW, autor­ka publi­ka­cji nt. pra­wa podatkowego

Mode­ra­tor: Ilo­na Pie­trzak — Wice­pre­zes Insty­tu­tu Spraw Oby­wa­tel­skich
*w trak­cie potwierdzania

Punk­tem wyj­ścia do dys­ku­sji będzie doku­ment „Zało­że­nia do pro­jek­tu
prze­pi­sów wpro­wa­dza­ją­cych w pol­skim sys­te­mie pra­wa 1% odpis z podat­ku
docho­do­we­go od osób praw­nych na rzecz orga­ni­za­cji pożyt­ku
publicz­ne­go”.

Zapra­sza­my do udziału!

Z oby­wa­tel­ski­mi pozdrowieniam!

Rafał Gór­ski

pre­zes Insty­tu­tu Spraw Obywatelskich

Ilo­na Pietrzak

wice­pre­zes Insty­tu­tu Spraw Obywatelskich

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­na ze środ­ków Pro­gra­mu „Fun­dusz Ini­cja­tyw
Oby­wa­tel­skich NOWE­FIO” na lata 2021–2030.