Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

NOWE PRO­JEK­TY KSON NA ROK 2022

NOWE PRO­JEK­TY KSON NA ROK 2022.

Popra­wa dostę­pu do gór­skich tras turystycznych.

“Miło jest nam poin­for­mo­wać — mówi Iwo­na Pikosz z Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych — że KSO­NO­WI  uda­ło się w dużej staw­ce kon­ku­ren­tów  zdo­być środ­ki z PFRON na popra­wę dostęp­no­ści tras tury­stycz­nych w Karkonoszach”.

Celem pro­jek­tu jest zapew­nie­nie oso­bom ze znacz­nym i umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi lep­szej dostęp­no­ści do szla­ków, infra­struk­tu­ry tury­stycz­nej oraz usług cyfro­wych i komunikacyjnych. 

Cechą wyróż­nia­ją­cą ten pro­jekt jest kom­plek­so­we podej­ście do pro­ble­ma­ty­ki dostęp­no­ści. Pro­jekt odpo­wia­da na tę potrze­bę moder­ni­za­cji i remon­tu obiek­tów, oraz zasto­so­wa­nia inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań cyfrowych.

Do głów­ne zadań pro­jek­tu należały:

Adap­ta­cja do potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi nawierzch­ni dro­gi nr 46 w leśnic­twie Kamień­czyk oraz szla­ku do Wodo­spa­du Szklar­ki, adap­ta­cja stre­fy wypo­czyn­ko­wej przy Wodo­spa­dzie Kamień­czy­ka oraz szla­ku żół­te­go do schro­ni­ska pod Łab­skim Szczytem,

popra­wa dostęp­no­ści ofer­ty tury­stycz­no-rekre­acyj­nej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych – tyflo­gra­fi­ki przy pul­pi­tach infor­ma­cyj­no-edu­ka­cyj­nych na szla­kach oraz tyflo­mo­de­le wodo­spa­dów Szklar­ki i Kamień­czy­ka. Istot­nym ele­men­tem jest rów­nież pro­mo­cja i popu­la­ry­za­cja tury­sty­ki dosto­so­wa­nej do osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią – plat­for­ma inter­ne­to­wa „ONE-tury­sta i e- prze­wod­nik tury­stycz­ny po Karkonoszach”.

“Sej­mik zakoń­czył rok 2021 — mówi Moni­ka Żak z KSON — dzie­się­cio­ma pro­jek­ta­mi. Wszyst­kie wskaź­ni­ki tych pro­jek­tów z tym naj­trud­niej­szym, doty­czą­cym zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych w jed­nost­kach admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej na tere­nie kra­ju zosta­ły osią­gnię­te. Ze sta­żu w Mini­ster­stwach, Urzę­dach Woje­wódz­kich, w Poli­cji i w Stra­ży Gra­nicz­nej sko­rzy­sta­ło w sumie 228 osób. Coraz wię­cej sta­ży­stów prze­cho­dzi na eta­ty, co jest nama­cal­nym dowo­dem na to, że pra­cow­ni­cy ze sta­tu­sem nie­peł­no­spraw­no­ści zasłu­gu­ją na uzna­nie, o czym prze­ko­nu­ją się rów­nież pra­co­daw­cy. Pro­jekt “Sta­bil­ne Zatrud­nie­nie” ma szan­sę na kon­ty­nu­ację w roku 2022. Otwie­ra­nie ryn­ku pra­cy na oso­by nie­peł­no­spraw­ne to spe­cja­li­za­cja Sej­mi­ku od ponad 10 lat, i temu słu­ży kolej­ny duży pro­jekt, zakła­da­ją­cy zatrud­nie­nie na otwar­tym ryn­ku pra­cy z całym “oprzy­rzą­do­wa­niem” czy­li z orga­ni­za­cją kur­sów, szko­leń, warsz­ta­tów, opie­ki tre­ne­rów i pośred­ni­ków pra­cy, wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go i wspar­cia asystentów.

Pro­jekt zakła­da zatrud­nie­nie na tere­nie całe­go kra­ju — mówi koor­dy pro­jek­tu Iwo­na Pikosz z KSON — zatrud­nie­nie 90 osób głów­nie ze znacz­nym i umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści. W związ­ku z tym poszu­ku­je­my osób któ­re może­my zatrud­nić w pro­jek­cie przy pra­cach wspie­ra­ją­cych mło­dych pra­cow­ni­ków w zakła­dach pra­cy. Pro­jekt trwa 18 mcy. 

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dostęp­ne są na stro­nie ww.kson.pl, w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze przy Osie­dlu Robot­ni­czym 47A w godzi­nach od 10 do 16, lub pod nume­rem tele­fo­nu 75 75 24 254.