Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pomoc dla nie­peł­no­spraw­nych w 2022 r. PFRON zapo­wia­da czte­ry głów­ne programy

Zapra­sza­my Pań­stwa do zapo­zna­nia się zapo­wia­da­ny­mi zmia­na­mi wpro­wa­dzo­ny­mi od 2022 roku przez Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8286960,pomoc-dla-niepelnosprawnych-w-2022-pfron-programy.html