Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

War­to o nich pamiętać

Zapra­sza­my Pań­stwa do lek­tu­ry na temat osób zwią­za­nych z har­ce­rza­mi, któ­rzy ode­szli, a o któ­rych war­to pamiętać.

https://zhpjg.pl/index.php/akcje/201-wart-o-nich-pamietac-i-znac-ich-histororie