Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

MONI­TO­RING DOSTĘPNOŚCI+

Sza­now­ni Państwo,

Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z por­ta­lu www.monitoringdostepnosci.pl

Por­tal został odda­ny do Pań­stwa dys­po­zy­cji . Jego celem jest
wspie­ra­nie pro­wa­dzo­nych przez cały czas trwa­nia przed­się­wzię­cia
dzia­łań pro­jek­to­wych, aby dłu­go­fa­lo­wo wzmac­niać Pań­stwa wie­dzę w
zakre­sie sto­so­wa­nia pra­wa i moni­to­ro­wa­nia dostępności.

 Naj­waż­niej­sze ele­men­ty por­ta­lu to:

 Kon­sul­to­wa­ne doku­men­ty
 W zakład­ce kon­sul­to­wa­ne doku­men­ty, znaj­dą Pań­stwo doku­men­ty
skie­ro­wa­ne do kon­sul­ta­cji publicz­nych. Zachę­ca­my do zamiesz­cza­nia na
bie­żą­co komen­ta­rzy
i two­rze­nia z nami wspól­ne­go sta­no­wi­ska, aby efek­tyw­nie ana­li­zo­wać,
zgła­szać uwa­gi
i two­rzyć pra­wo w zakre­sie sto­so­wa­nia zasad dostępności.

 Baza wie­dzy
 W bazie wie­dzy umiesz­cza­ne są mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne podzie­lo­ne ze
wzglę­du na zakres tema­tycz­ny. Co cie­ka­we, do nie­któ­rych doku­men­tów
zosta­ły opra­co­wa­ne ankie­ty wery­fi­ku­ją­ce wie­dzę. Ankie­ty te mogą
sta­no­wić waż­ny instru­ment wstęp­nej dia­gno­zy zakre­su pro­wa­dzo­ne­go
moni­to­rin­gu.

 Narzę­dzia do pro­wa­dze­nia moni­to­rin­gu
 Por­tal daje Pań­stwu moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z narzę­dzi do
moni­to­rin­gu, takich jak check listy i ankie­ty. Narzę­dzia będą
przy­dat­ne do prze­pro­wa­dze­nia bada­nia w ramach inter­wen­cji, na pod­sta­wie
któ­rej wypra­co­wa­ne zosta­ną rekomendacje.

Zachę­ca­my do korzy­sta­nia z narzę­dzi por­ta­lu oraz dzie­le­nia się swo­imi
komen­ta­rza­mi
i prze­my­śle­nia­mi w zakre­sie two­rze­nia i sto­so­wa­nia prze­pi­sów pra­wa
regu­lu­ją­ce­go obo­wiąz­ki zwią­za­ne ze sto­so­wa­niem zasad dostępności.

W przy­pad­ku pytań bądź pro­ble­mów tech­nicz­nych zwią­za­nych z
korzy­sta­niem
z por­ta­lu, pro­si­my o kon­takt z Mentorami.

Pro­jekt ‘Straż­ni­cy dostęp­no­ści’, POWR.02.16.00–00-0112/20–00
współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu
Spo­łecz­ne­go.

www.monitoringdostepnosci.pl

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds