Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Przed­świą­tecz­ny kon­cert kolęd ‚pasto­ra­łek i pio­se­nek świątecznych

Pro­po­nu­ję nie­zwy­kle miły kon­cert przed­świą­tecz­ny kolęd ‚pasto­ra­łek
i pio­se­nek świą­tecz­nych w wyko­na­niu dziew­czyn z gru­py Voca­lis w dniu
16 grud­nia o godzi­nie 19 w Teatrze Zdro­jo­wym w Cie­pli­cach .
Jed­ną z soli­stek Tria jest moja syno­wa Joasia
Bile­ty do naby­cia w kasie Teatru Zdro­jo­we­go lub w Fil­har­mo­nii w Jele­niej
Górze .

War­to się wybrać

teatr cieplice

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds