Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPRO­SZE­NIE DO KON­KUR­SU “WOLON­TA­RIUSZ ROKU 2021”

Pre­zy­dent Mia­sta Jele­niej Góry zapra­sza do udzia­łu w
konkursie*Wolontariusz Roku 2021*

Znasz aktyw­ne­go wolon­ta­riu­sza, któ­ry w 2021 roku w spo­sób szcze­gól­ny
zasłu­żył się w pra­cy wolon­ta­riac­kiej na rzecz Jele­niej Góry i jej
Miesz­kań­ców ?

Przed­staw nam jego kan­dy­da­tu­rę i pomóż nam Go wyróżnić.

Nomi­na­cje mogą skła­dać: insty­tu­cje publicz­ne i nie­pu­blicz­ne,
orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, szko­ły, inne pod­mio­ty współ­pra­cu­ją­ce z
wolon­ta­riu­sza­mi, oso­by fizyczne.

Ter­min zgło­szeń: *15 paź­dzier­ni­ka – 15 listo­pa­da 2021r. * For­mu­larz
zgło­sze­nio­wy i regu­la­min kon­kur­su na stro­nie:
https://miasto.jeleniagora.pl/content/wolontariusz-roku-2021

Joan­na Sko­czeń, Wydział Spraw Spo­łecz­nych, Zdro­wia i Orga­ni­za­cji
Poza­rzą­do­wych, Urząd Mia­sta Jele­nia Góra, Okrzei 10, 58–500 Jele­nia
Góra, tel. +48 75 754 6174