Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPRO­SZE­NIE NA ZEBRA­NIE CZŁON­KÓW PTTK

Koło PTTK “Gro­to­łaz” w Jele­niej Górze z sie­dzi­bą
w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych
orga­ni­zu­je w dniu 21.10.2021 o godzi­nie 14:00
zebra­nie wybor­cze, na któ­re ser­decz­nie zapra­sza
wszyst­kich człon­ków PTTK, któ­re odbę­die się w
sie­dzi­bie KSON przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47A. 

 

SER­DECZ­NIE ZAPRASZAMY