Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Google Ad Grants — sprawdź czy robisz to zgodnie

Przy­go­to­wa­li­śmy QUIZ , któ­ry oce­ni zgod­ność Pań­stwa kam­pa­nii
rekla­mo­wych z poli­ty­ką Google Ad Grants i pod­po­wie, co war­to zmie­nić,
aby Pań­stwa kon­to nie zosta­ło zlikwidowane.

To tyl­ko kil­ka pytań dot. naj­waż­niej­szych aspek­tów sprze­da­ży usług
onli­ne, któ­re wyge­ne­ru­ją dla Pań­stwa wynik od 1 do 100.

Zapra­sza­my do spraw­dze­nia się!

 QUIZ

NIE PRZE­GAP

20.10.21 o godzi­nie 14:00 orga­ni­zu­je­my webi­nar “Jak sko­rzy­stać z
bez­płat­nych reklam Google? (Google Ad Grants)”,

szcze­gó­ły wydarzenia:

30–45 minut + Q&A 15 minut

     * Co to jest Google Ad Grants?
     * Warun­ki przy­stą­pie­nia
     * Naj­waż­niej­sze korzy­ści
     * Poli­ty­ka Google Ad Grants
     * Jak wyglą­da­ją kam­pa­nie Google Ad Grants?
     * Przy­dat­ne narzę­dzia w two­rze­niu reklam
     * BONU­SY dla uczestników

 Zapisz się!

P.S. Zapi­su­jąc się na webi­nar otrzy­ma­ją Pań­stwo tak­że link do
nagra­nia oraz dostęp do wszy­skich bonusów.

 Zespół Webup!