Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

MILE­STO­NES – pro­gra­mie roz­wo­ju karie­ry orga­ni­zo­wa­nym przez Jaz­z­to­pad Festi­val oraz Naro­do­we Forum Muzyki

Milestones 1680x700 www 2021
Zapra­sza­my do udzia­łu w dru­giej edy­cji pro­jek­tu MILE­STO­NES – pro­gra­mie roz­wo­ju karie­ry orga­ni­zo­wa­nym przez Jaz­z­to­pad Festi­val oraz Naro­do­we Forum Muzyki.

 Pro­gram dedy­ko­wa­ny jest pro­fe­sjo­nal­nym muzy­kom jaz­zo­wym, którzy:

  • są na począt­ku swo­jej karie­ry i dzia­ła­ją zawo­do­wo nie dłu­żej niż od 10 lat (apli­ko­wać mogą tak­że stu­den­ci ostat­nie­go roku aka­de­mii muzycznych);
  • miesz­ka­ją i pra­cu­ją w Polsce;
  • są kom­po­zy­to­ra­mi, wyko­naw­ca­mi, lide­ra­mi zespołów;
  • wyka­zu­ją się wyjąt­ko­wym talen­tem twór­czym, ory­gi­nal­no­ścią i zdol­no­ścia­mi do bycia liderem/liderką;
  • uczest­ni­czą w wie­lu ini­cja­ty­wach oraz mają poten­cjał wnie­sie­nia szcze­gól­ne­go wkła­du w spo­łecz­ność jaz­zo­wą w Pol­sce i na świecie.

Celem pro­gra­mu MILE­STO­NES jest zapewnienie:

  • NARZĘ­DZI – chcie­li­by­śmy, aby muzy­cy jaz­zo­wi byli w peł­ni przy­go­to­wa­ni do posłu­gi­wa­nia się wszyst­ki­mi kre­atyw­ny­mi i biz­ne­so­wy­mi narzę­dzia­mi roz­wo­ju swo­jej kariery.
  • BEZ­PIECZ­NEJ PRZE­STRZE­NI DO ROZ­WO­JU – chcie­li­by­śmy, aby oso­by kre­atyw­ne w dzie­dzi­nie jaz­zu mia­ły moż­li­wość pozna­nia biz­ne­su muzycz­ne­go i życia zawo­do­we­go muzy­ka w bez­piecz­nym i wspie­ra­ją­cym środowisku,
  • SIE­CI WSPÓŁ­PRA­CY – postrze­ga­my to jako oka­zję do nawią­za­nia kon­tak­tów z inny­mi pro­fe­sjo­nal­ny­mi ope­ra­to­ra­mi z sek­to­ra, tymi z doświad­cze­niem w pro­gra­mo­wa­niu, nagry­wa­niu, wyda­wa­niu i dys­try­bu­owa­niu, komu­ni­ka­cji (mar­ke­ting i PR), pozy­ski­wa­niu widow­ni (onli­ne i na żywo), mene­dże­ra­mi, agen­ta­mi itp.
  • PRE­ZEN­TA­CJI SCE­NICZ­NEJ – moż­li­wość aktyw­ne­go uczest­nic­twa w Jaz­z­to­pad Festi­val pod­czas improv ses­sion i kon­cer­tów w mieszkaniach.

 

Całość pro­jek­tu odby­wać się będzie w języ­ku angiel­skim w ter­mi­nie 18–21 paź­dzier­ni­ka 2021.

 

Zgło­sze­nia w języ­ku angiel­skim przyj­mo­wa­ne są od 9 sierp­nia do 2 wrze­śnia pod adre­sem: https://www.nfm.wroclaw.pl/zgloszenie-milestones

 

Part­ne­rem pro­jek­tu Mile­sto­nes jest Fun­da­cja PZU.