Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

IX Wyciecz­ka z Wło­dzi­mie­rzem Łęckim

                  „ Szla­kiem Pia­stow­skim”  28 sier­pień 2021 rok (sobo­ta)                                               

 

                                        REGU­LA­MIN       

 

1/ ORGA­NI­ZA­TOR:

Pol­skie Towa­rzy­stwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział Śro­do­wi­sko­wy  Poznań-Nowe Mia­sto im. Fran­cisz­ka Jaśkowiaka.

2/ KIE­ROW­NIK WYCIECZKI:

Euge­niusz JACEK

 

3/ PRZE­WOD­NIK WYCIECZKI:

Wło­dzi­mierz ŁĘCKI

4/ PRZE­BIEG TRASY:

 

Godz. 7.30 – wyjazd z Swa­rzę­dza (par­king przy daw­nym Mar­ke­cie Tesco)

Godz. 8.00 –  wyjazd z Pozna­nia  (Koman­do­ria, par­king za Kościołem

                         pod wezwa­niem  św. Jana Jero­zo­lim­skie­go za Murem) 

Godz. 8.20 –  wyjazd z Pozna­nia (Zespół Szkół Sale­zjań­skich Os. Boha­te­rów II 

                        Woj­ny  Świa­to­wej 29)

 Powrót do Pozna­nia oko­ło 20.00

Zwie­dza­nie:

Trze­mesz­no; Strzel­no; Krusz­wi­ca (Kole­gia­ta, Mysia Wie­ża), prze­pły­nię­cie stat­kiem po Jezio­rze Gopło; Kobyl­ni­ki (ok. 15.50 obiad); nie­spo­dzian­ka; Mogilno.

5/ WARUN­KI UCZESTNICTWA.

W wyciecz­ce bio­rą udział  oso­by któ­re do 23 sierp­nia 2021 roku wpła­cą wpi­so­we w wyso­ko­ści 110 zło­tych od oso­by na kon­to Oddzia­łu Śro­do­wi­sko­we­go PTTK   Poznań – Nowe Mia­sto,  nr kon­ta: 05  9068  1013  0158  7339  4006  2753 z dopi­skiem „Wyciecz­ka z Wło­dzi­mie­rzem Łęckim”

Oso­by wpła­ca­ją­ce na kon­to muszą zgło­sić się mailo­wo do dnia 23 sierp­nia 2021 r.  do godz. 19.00. adres: eugeniuszjacek.1@wp.pl , przed­sta­wia­jąc w mia­rę moż­li­wo­ści dowód wpłaty.

Oso­by, któ­re nie nale­żą do PTTK mogą rów­neż brać udział w wycieczce!!!!

 

Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną ilość miejsc decy­du­je kolej­ność zgło­szeń jed­no­cze­śnie  z wpła­tą  wpi­so­we­go. Przy zgła­sza­niu się pro­si­my podać swój kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz miej­sce wsia­da­nia do auto­ka­ru.     

                                                                                                        

6/ POSTA­NO­WIE­NIA KOŃCOWE.

 Tele­fon  kon­tak­to­wy  w celu uzy­ska­nia infor­ma­cji: 727–923-641.

Człon­ko­wie PTTK z opła­co­ną skład­ką za 2021 rok są ubez­pie­cze­ni. Pozo­sta­li uczest­ni­cy ubez­pie­cza­ją się we wła­snym zakresie.

Wpi­so­we obej­mu­je: opła­tę prze­wod­ni­ków, wstę­py do obiek­tów, któ­re będą zwie­dza­ne, prze­pły­nię­cie stat­kiem po Jezio­rze Gopło oraz obiad!!!!

NIE PRZYJ­MU­JE­MY ZGŁO­SZEŃ TELE­FO­NICZ­NYCH. 
 
W przy­pad­ku nie zmiesz­cze­nia się w gru­pie uczest­ni­ków danej oso­bie zosta­nie zwró­co­ne wpi­so­we. Ilość miejsc ograniczona.

Wszy­scy uczest­ni­cy muszą posia­dać masecz­ki. Wszy­scy muszą sto­so­wać zasa­dy ostroż­no­ści zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi w okre­sie pandemii. 

Inter­pre­ta­cja Regu­la­mi­nu nale­ży do orga­ni­za­to­ra wycieczki.