Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“Oso­ba nie­peł­no­spraw­na – peł­no­spraw­na w życiu”

Fun­da­cja Edu­ka­cji Nowo­cze­snej wraz z Fun­da­cją Moder­na, w ramach
pro­jek­tu pt. “Oso­ba nie­peł­no­spraw­na – peł­no­spraw­na w życiu”,
reali­zu­ją krót­ki film pro­mo­cyj­ny mają­cy poka­zać codzien­ność osób
z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi — miesz­kań­ców Jele­niej Góry.

Zapra­sza­my do udzia­łu w pro­jek­cie oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi,
któ­re:
- miesz­ka­ją na tere­nie Jele­niej Góry
- chcą podzie­lić się swo­imi doświad­cze­nia­mi i wystą­pić w filmie

Zgło­sze­nia pro­si­my skła­dać do 30 sierpnia.

link do ogło­sze­nia:
https://www.facebook.com/FundacjaEdukacjiNowoczesnej/posts/1803901603126051

oso­ba do kontaktu:

Piotr Mróz

kom. 513684069

Fun­da­cja Edu­ka­cji Nowoczesnej

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds