Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie poświę­co­ne wymia­nie poglą­dów nt. wyzwań sto­ją­cych przed orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi i moż­li­wo­ścia­mi jakie rysu­ją się w związ­ku z kon­sul­to­wa­nym przez Rząd, pro­jek­tem “Nowe­go Pol­skie­go Ładu”.

27.VII.2021, w biu­rze KSON w J. Górze z ini­cja­ty­wy Sta­ni­sła­wa Schu­ber­ta
odby­ło się cie­ka­we spo­tka­nie z Maria­nem Feren­cem, pre­ze­sem Fun­da­cji
Aktyw­ny Senior z Wro­cła­wia, poświę­co­ne wymia­nie poglą­dów nt.
wyzwań sto­ją­cych przed orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi i moż­li­wo­ścia­mi
jakie rysu­ją się w związ­ku z kon­sul­to­wa­nym przez Rząd, pro­jek­tem
“Nowe­go Pol­skie­go Ładu”.

Jed­nym z oma­wia­nych tema­tów były rezul­ta­ty nie­daw­no zakoń­czo­ne­go
pro­jek­tu doty­czą­ce­go nowe­go podej­ścia zgod­ne­go z tren­dem w UE,
odno­szą­ce­go się do współ­two­rze­nia usług publicz­nych i do
zarzą­dza­nia w sek­to­rze publicz­nym, pole­ga­ją­ce­go na tzw. Cokre­acji
(czy­li współ­two­rze­niu) w pro­ce­sie, gdzie pod­miot sek­to­ra publicz­ne­go
otwie­ra swój łań­cuch war­to­ści na inte­re­sa­riu­szy, bene­fi­cjen­tów
adre­so­wa­nych dzia­łań. Na stro­nie inter­ne­to­wej, Fun­da­cji Aktyw­ny Senior
moż­na zapo­znać się porad­ni­kiem, będą­cym efek­tem pro­jek­tu pt. ”
WSPÓŁ­TWO­RZE­NIE USŁUG w OBSZA­RZE MIESZ­KAL­NIC­TWA SENIO­RAL­NE­GO w POL­SCE — Pro­Po­Lab — od marzeń do rze­czy­wi­sto­ści” http://propolab.f‑as.pl/

Przy­kła­dem roz­wią­zań zasto­so­wa­nych w Szwe­cji może być
prze­tłu­ma­czo­ny na język pol­ski, cie­ka­wy pod­ręcz­nik odno­szą­cy się
Coho­usin­gu; http://f‑as.pl/page/ebook/app/data/publikacja/#page/1
link http://f‑as.pl/projekty/  oraz publi­ka­cja na temat “WSPÓL­NOT
SĄSIEDZ­KICH” http://f‑as.pl/grundtvig/

Innym tema­tem poru­szo­nym na spo­tka­niu, była idea pro­jek­tu pt.
“PRZED­SIĘ­BIOR­CZOŚĆ 60 +”,

któ­ry zakła­da reali­za­cję meto­dą żywe­go labo­ra­to­rium (Living Lab) w
part­ner­stwie mię­dzy­na­ro­do­wym z udzia­łem regio­nów UE. a part­ne­ra­mi
będą, wyż­sze uczel­nie, orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, izby gospo­dar­cze
oraz PUP. Pro­blem aktyw­no­ści senio­rów sta­je się klu­czo­wy i w
ostat­nich latach obser­wu­je się znacz­ny wzrost zain­te­re­so­wa­nia
pro­ble­ma­ty­ką sta­ro­ści i sta­rze­nia się, co nie­wąt­pli­wie jest
zwią­za­ne z szyb­ko postę­pu­ją­cy­mi zmia­na­mi demo­gra­ficz­ny­mi w Pol­sce.
Temat podej­mu­je też przy­ję­ty w ostat­nich dniach do kon­sul­ta­cji,
rzą­do­wy pro­jekt “STRA­TE­GII DEMO­GRA­FICZ­NEJ do 2040 ROKU“
https://www.gov.pl/web/demografia/strategia. będą­cy pierw­szym w
Pol­sce kom­plek­so­wym doku­men­tem mie­rzą­cym się z bar­dzo nie­ko­rzyst­ny­mi
tren­da­mi w obsza­rze demo­gra­fii. Stra­te­gicz­nym celem tej stra­te­gii jest
wyj­ście z pułap­ki niskiej dziet­no­ści i zbli­że­nie się do pozio­mu
dziet­no­ści gwa­ran­tu­ją­ce­go zastę­po­wal­ność poko­leń. Jesz­cze do
nie­daw­na sta­rze­nie się popu­la­cji było wyłącz­nie pro­ble­mem państw
wyso­ko roz­wi­nię­tych, zaś my w Pol­sce, prze­ga­pi­li­śmy wła­ści­wy moment
na aktyw­ne dzia­ła­nie, by teraz pod­jąć wła­ści­we kro­ki i w pocie
czo­ła sta­rać się nad­ro­bić zale­gło­ści. Obec­nie w Euro­pie, znacz­na
część popu­la­cji osób star­szych żyje w kra­jach okre­śla­nych jako
region Glo­bal­ne­go Połu­dnia. Mimo iż Pol­ska geo­gra­ficz­nie do tej stre­fy
nie nale­ży, sta­rze­nie się naszej popu­la­cji jest podob­nie, jak w tych
kra­jach. Zacho­dzą­ce prze­mia­ny demo­gra­ficz­ne w euro­pie, wyprze­dza­ją
wzrost gospo­dar­czy. O ile kra­je roz­wi­nię­te gospo­dar­czo w wyni­ku
roz­po­zna­nia prze­mian demo­gra­ficz­nych i prze­wi­dy­wa­nia ich skut­ków
wyko­rzy­sta­ły lepiej czas, na przy­naj­mniej czę­ścio­we przy­go­to­wa­nie
się na kon­se­kwen­cje pro­ce­su sta­rze­nia się. (co poka­zu­je przy­kład
coho­usin­gu w Szwe­cji oraz roz­wi­nię­cie sys­te­mu ubez­pie­czeń spo­łecz­nych
jak też przy­ję­cie roz­wią­zań wydłu­ża­ją­cych moż­li­wo­ści
zatrud­nie­nia osób (zarów­no męż­czyzn i kobiet) po 60 roku życia) -
to obec­nie kra­je mniej zaawan­so­wa­ne spo­łecz­no– eko­no­micz­nie, w tym
rów­nież Pol­ska, sto­ją w obli­czu sytu­acji, w któ­rej prze­mia­ny
demo­gra­ficz­ne nastę­pu­ją tak szyb­ko, że utrud­nia­ją reago­wa­nie na
poja­wia­ją­ce się wyzwa­nia. W deba­cie publicz­nej w Pol­sce coraz
dobit­niej wyra­ża­ne jest prze­ko­na­nie, że sta­rość sta­no­wi rów­nie
istot­ny etap życia jed­nost­ki, jak każ­dy poprzed­ni, a pozna­nie i
ana­li­za pro­ce­sów sta­rze­nia się na wszyst­kich płasz­czy­znach życia nie
tyl­ko przy­czy­ni się do pogłę­bie­nia ogól­nej wie­dzy o czło­wie­ku, ale
rów­nież pozwo­li na przy­go­to­wa­nie róż­nych sfer życia do przy­ję­cia
rosną­cej popu­la­cji osób starszych.

Bio­rąc pod uwa­gę doświad­cze­nia, nale­ży uznać, że dotych­cza­so­wy
model aktyw­no­ści ludzi star­szych nie przy­sta­je do aktu­al­nych wyzwań
cywi­li­za­cyj­nych, stąd też pomysł na pro­jekt Przed­się­bior­czość 60+,
któ­ry zakła­da zba­da­nie poten­cja­łu roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści osób
star­szych i zwe­ry­fi­ko­wa­nie moż­li­wo­ści jego kształ­to­wa­nia w
powią­za­niu z obser­wo­wa­ny­mi na prze­strze­ni dekad zmia­na­mi
spo­łecz­no-kul­tu­ro­wy­mi. Zakła­da też wyko­rzy­sta­nie kom­pe­ten­cji
pra­cow­ni­ków 60+ (dia­gno­za i ich oce­na, jako ele­ment dzia­łań
zorien­to­wa­nych na dzia­łal­ność zawo­do­wą i spo­łecz­ną). Celem
pro­jek­tu jest opra­co­wa­nie pro­gra­mu inklu­zji pra­cow­ni­ków 60+ na ryn­ku
pra­cy oraz w orga­ni­za­cjach biz­ne­so­wych z uwzględ­nie­niem zmian w
przy­szło­ścio­wej nomen­kla­tu­rze zawo­dów, jak też opra­co­wa­nie i
imple­men­ta­cja inno­wa­cji spo­łecz­nych kreu­ją­cych nowe pola aktyw­no­ści
zawo­do­wej i spo­łecz­nej a przede wszyst­kim więk­szą współ­pra­cę
mię­dzy­po­ko­le­nio­wą, któ­rej rezul­ta­tem powin­na być popra­wa jako­ści
życia osób 60+ przy współ­udzia­le inte­re­sa­riu­szy we współ­two­rze­niu
rozwiązań,

Idea pro­jek­tu “Przed­się­bior­czość 60+” jest zbież­na z wyznacz­ni­ka­mi
nowe­go podej­ścia do sta­rze­nia się i spój­na z obo­wią­zu­ją­cy­mi
stra­te­gicz­ny­mi doku­men­ta­mi o cha­rak­te­rze ponadna­ro­do­wym, oraz kra­jo­wym i
doty­czy zagad­nień defi­nio­wa­nych w lite­ra­tu­rze i prak­ty­ce jako
„Lon­ge­vi­ty Eco­no­my” („eko­no­mia dłu­go­ak­tyw­no­ści”).
Pro­jek­to­wa­ne dzia­ła­nia bio­rą pod uwa­gę dobro osób 60+ i będą przez
te oso­by współ­kre­owa­nie w opty­ce hory­zon­tal­nej, roz­wi­ja­jąc i
pro­mu­jąc tzw. “Srebr­ną Gospo­dar­kę” oraz wolon­ta­riat, wzmac­nia­jąc
kapi­tał spo­łecz­ny i stan wie­dzy geron­to­lo­gicz­nej, wzmoc­nie­nie poczu­cia
bez­pie­czeń­stwa i wspar­cie w pro­ce­sie adap­ta­cji do szyb­ko zmie­nia­ją­cej
się rze­czy­wi­sto­ści. Pod­czas spo­tka­nia była też oka­zja do
zapre­zen­to­wa­nia infra­struk­tu­ry i dorob­ku KSON, słu­żą­ce­go akty­wi­za­cji osób nie­peł­no­spraw­nych oraz przy­ja­zne­go
miej­sca spotkań.

20210727 141317 1

20210727 115952 1 1