Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZLOT ANI­MA­TO­RÓW TURY­STY­KI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGU­LA­MIN  WIEL­KO­POL­SKIE­GO ZLO­TU ani­ma­to­rów tury­sty­ki osób niepełnosprawnych

Koszu­ty k. Śro­dy Wielkopolskiej 

20–21 sier­pień 2021 roku

 Ter­min zgło­sze­nia (prze­sła­nie kar­ty zgło­sze­nia) uczest­ni­ków
wraz z uisz­cze­niem wpi­so­we­go mija 16 sierp­nia 2021 r. !!! 

Licz­ba miejsc: 40 – decy­du­je kolej­ność zgłoszenia.

Zgło­sze­nie nale­ży przy­słać pocz­tą elek­tro­nicz­ną na nastę­pu­ją­cy adres:

eugeniuszjacek.1@wp.pl

 

Miej­sce Zlo­tu: Koszu­ty k. Śro­dy Wiel­ko­pol­skiej, hotel „Podróż­nik”.

 

Wpi­so­we uczest­ni­ków wyno­si 150 zło­tych od oso­by.

Nale­ży je wpła­cić na nastę­pu­ją­ce konto:

Oddział Śro­do­wi­sko­wy PTTK  Poznań – Nowe Mia­sto  im. F. Jaś­ko­wia­ka                                 61–387 Poznań Os. Boha­te­rów II Woj­ny Świa­to­we 29                                                                         nr kon­ta: 05  9068  1013  0158  7339  4006  2753

 

W Zlo­cie mogą wziąć rów­nież oso­by nie posia­da­ją­ce upraw­nień Ani­ma­to­ra Tury­sty­ki Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Pro­gram ramowy

 

                         .

20 sier­pień 2021 roku

15.00 – odbiór uczest­ni­ków Zlotu 

Poznań, Dwo­rzec Let­ni PKP ul. Dwor­co­wa (koło Dwor­ca Głów­ne­go PKP)                     i prze­jazd do Koszut k. Śro­dy Wiel­ko­pol­skiej auto­ka­rem organizatora.

16.00 – 17.00 zakwa­te­ro­wa­nie uczest­ni­ków w poko­jach dwu­oso­bo­wych             z łazienkami

17.00 – 18.30 zwie­dza­nie Śro­dy Wielkopolskiej

19.00  – obia­do­ko­la­cja w hote­lu „Podróż­nik” w Koszutach

20.00 – 22.00 Nara­da i wymia­na doświad­czeń z dzia­łal­no­ści na rzecz tury­sty­ki osób niepełnosprawnych

21 sier­pień 2021 roku

8.00 – 8.30  śniadanie 

9.00 — 9.30 przy­go­to­wa­nie się do wyjaz­du na rajd z metą w Kórniku 

9.30 wyjazd wszyst­kich uczest­ni­ków auto­ka­rem orga­ni­za­to­ra do Kórnika

           

10.00 wyj­ście na tra­sę pie­szą z prze­wod­ni­kiem (zwie­dza­nie Bni­na; zwie­dza­nie Kór­ni­ka; Zam­ku w Kór­ni­ku; Arbo­re­tum w Kór­ni­ku) (obser­wa­cja przy­sto­so­wa­nia obiek­tów do zwie­dza­nia przez oso­by nie­peł­no­spraw­ne).                                                                                                                                   13.30 dotar­cie na metę raj­du zlo­ka­li­zo­wa­ną na tere­nie Kór­nic­kie­go Cen­trum Rekre­acji i Spor­tu OAZA-BŁO­NIE. Kór­nik ul. Leśna 6.

13.30 – 17.00 na mecie raj­du zupa tury­stycz­na, kieł­ba­sa i kaszan­ka z gril­la, kawa/herbata;

Kon­kur­sy spraw­no­ścio­we z nagro­da­mi za udział dla każ­de­go; plą­sy taneczne.

Chęt­ni mogą się wyką­pać w Jezio­rze Kór­nic­kim (kąpie­li­sko posia­da ratownika). 

16.45 – 17.00 wspól­ne zakoń­cze­nie Zlo­tu i Rajdu 

17.00 wyjazd auto­ka­rem orga­ni­za­to­ra do Koszut 

17.30 wyjazd auto­ka­rem orga­ni­za­to­ra do Pozna­nia                                              (Dwo­rzec PKP)(przy­jazd do Pozna­nia ok. 18.30)       

   

Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie moż­li­wość zmian w programie.

                                                                                                                                    Kon­takt do orga­ni­za­to­ra: Euge­niusz JACEK, tel. 727–923–641                                     e‑mail: eugeniuszjacek.1@wp.pl

Do Koszut powiat Śro­da Wiel­ko­pol­ska moż­na doje­chać rów­nież trans­por­tem własnym.

Orga­ni­za­to­rem Zlo­tu jest:

Pol­skie Towa­rzy­stwo Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Śro­do­wi­sko­wy Poznań – Nowe Mia­sto  im. F. Jaśkowiaka 

                             

przy współ­pra­cy z:                                                                                                       Wiel­ko­pol­ską Radą ds. Tury­sty­ki Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Poznaniu

oraz Gmi­ną Kórnik 

 

Kie­row­nic­two Zlotu:

Koman­dor            — Euge­niusz JACEK

Z‑ca koman­do­ra  — Dariusz  GRAJKOWSKI

Sekre­tarz              — Jan  MICHALSKI

 

 

 

               Życzy­my ład­nej pogo­dy i owoc­nych obrad!!!!!

                                                   Koman­dor Zlotu

 

                                                (-) Euge­niusz JACEK