Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cen­trum Sek­tor 3 informuje…

new­slet­ter z dnia 18.03.2021

Infor­ma­cja na BIP [1]

Szko­le­nie onli­ne: Two­rze­nie i budże­to­wa­nie pro­jek­tów dla
począt­ku­ją­cych

Ter­min: 25.03.2021r. godz. 16.00 — 20.00

Ze wzglę­du na aktu­al­ną sytu­ację epi­de­micz­ną szko­le­nie zosta­nie
zre­ali­zo­wa­ne w for­mie onli­ne — poprzez plat­for­mę Google Meet.

Szko­le­nie skie­ro­wa­ne jest do orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, grup
ini­cja­tyw­nych oraz osób zain­te­re­so­wa­nych zało­że­niem orga­ni­za­cji
poza­rzą­do­wych z tere­nu Wro­cła­wia. Zgło­sze­nia poprzez prze­sła­nie
wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go [2] do dnia 18.03.2021 r.

 Pro­gram szko­le­nia:
- dia­gno­za pro­ble­mu, jako pod­sta­wa two­rze­nia pro­jek­tu
- pozy­tyw­na zmia­na w obsza­rze pro­ble­mu, jako cel pro­jek­tu
- pro­jekt, jako wyjąt­ko­wy i sku­tecz­ny pomysł na roz­wią­za­nie pro­ble­mu
- roz­po­zna­nie zaso­bów nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­jek­tu
- two­rze­nie i zarzą­dza­nie gru­pą pro­jek­to­wą
- zapo­zna­nie z matry­cą logicz­ną pro­jek­tu
- zapo­zna­nie z narzę­dziem do two­rze­nia budże­tu projektu

Oso­ba pro­wa­dzą­ca: Grze­gorz Tymo­szyk
Peda­gog i dzia­łacz spo­łecz­ny, pre­zes Fun­da­cji „Umbrel­la” i
koor­dy­na­tor Wro­cław­skie­go Cen­trum Wspie­ra­nia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych
Sek­tor 3, wykła­dał w Insty­tu­cie Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji
Spo­łecz­nej Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go. Szko­le­nie finan­so­wa­ne z
budże­tu Gmi­ny Wro­cław w ramach pro­jek­tu pn. „Wro­cław­skie Cen­trum
Wspie­ra­nia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych Sek­tor 3″.

Uwa­ga!
Udział w szko­le­niach jest bez­płat­ny. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z
warun­ka­mi uczest­nic­twa w szko­le­niach okre­ślo­ny­mi w Regu­la­mi­nie Cen­trum
Sek­tor 3 [3]. Aktu­al­na ofer­ta szko­leń znaj­du­je się w aktu­al­no­ściach
[4] oraz w kalen­da­rzu szko­leń [5].

Wię­cej info­ma­cji [6]

Bez­płat­ne szko­le­nia onli­ne dla NGO — wio­sna 2021

Zapra­sza­my na bez­płat­ne, zdal­ne (for­mu­ła onli­ne) szko­le­nia i warsz­ta­ty
orga­ni­zo­wa­ne przez Wydział Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej UM Wro­cła­wia. Od
mar­ca do czerw­ca.
Tema­ty:

    * 10 fila­rów poczu­cia bez­pie­czeń­stwa i spraw­czo­ści
    *  Budo­wa­nie odpor­no­ści emo­cjo­nal­nej w pra­cy pomo­co­wej
    *  Pogłę­bio­na komu­ni­ka­cja — narzę­dzia Ana­li­zy Trans­ak­cyj­nej,
kon­cep­cja von Thu­n’a
    *  Kurs pod­sta­wo­wy ochro­ny danych oso­bo­wych– inspek­tor ochro­ny danych
    *  Odpor­ność psy­chicz­na jako sku­tecz­ne narzę­dzie zarzą­dza­nia
zdro­wiem
    *  Vade­me­cum kadrow­ca 2021 w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej
    *  Kurs dla kan­dy­da­tów na wycho­waw­ców wypo­czyn­ku
    *  Zarzą­dza­nie sobą i inny­mi poprzez talen­ty i moc­ne stro­ny
    *  Kurs instruk­ta­żo­wy dla kie­row­ni­ków wypoczynku.

Jak się zapi­sać?
prze­ślij ankie­tę na adres: ‘wss@um.wroc.pl’
dostarcz ją na adres: Wydział Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej, Wro­cław, ul.
G. Zapol­skiej 4, pok. 120. Kon­takt pod nr tele­fo­nu: 71 777 86 68

Co jest waż­ne?
Ankie­ta szko­le­nio­wa i infor­ma­cja o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych RODO
powin­ny być pod­pi­sa­ne. Dodat­ko­wo pro­si­my o wpi­sa­nie daty na obu
doku­men­tach. Ze wzglę­du na sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną, szko­le­nia
będą się odby­wać w try­bie onli­ne.
Opi­sy szko­leń, ankie­ty zgło­sze­nio­we (link poniżej)

Wydział Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej Urząd Miej­ski Wro­cła­wia 50– 032
Wro­cław, ul.Gabrieli Zapol­skiej 4

Ankie­ta [7]

Pro­jekt Lek­cja: Enter — ŚWIAT NOWEJ EDUKACJI

Sza­now­ni Pań­stwo, zapra­sza­my SZKO­ŁY do udzia­łu w pro­jek­cie
„Lekcja:Enter na Dol­nym Ślą­sku”. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze
środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach Pro­gra­mu
Ope­ra­cyj­ne­go Pol­ska Cyfro­wa na lata 2014–2020. Wię­cej infor­ma­cji o
pro­jek­cie: www.lekcjaenter.pl. [8]

Pro­jekt reali­zu­je Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w
Part­ner­stwie z Gmi­ną Wro­cław (Wro­cław­skie Cen­trum Dosko­na­le­nia
Nauczy­cie­li), Fun­da­cją Wspie­ra­nia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych
„Umbrel­la”, Fun­da­cją „Krzy­żo­wa” dla Poro­zu­mie­nia Europejskiego.

W ramach pro­jek­tu prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ną DAR­MO­WE szko­le­nia TIK dla
nauczycieli/ek dol­no­ślą­skich szkół pod­sta­wo­wych i ponadpodstawowych:

1. Szko­le­nie dla nauczycieli/ek 4 grup przed­mio­to­wych (32 godzi­ny
szko­leń) Celem tego szko­le­nia jest poka­za­nie nauczycielom/kom korzy­ści
z wyko­rzy­sty­wa­nia stron, apli­ka­cji, wszel­kie­go rodza­ju
ogól­no­do­stęp­nych zaso­bów cyfro­wych w swo­jej codzien­nej pra­cy
edu­ka­cyj­nej.

2. Szko­le­nie dla nauczycieli/ek infor­ma­ty­ki (35 godzin szko­leń)
Któ­re­go celem jest przy­go­to­wa­nie nauczycieli/ek do reali­za­cji dwóch
pierw­szych celów nowej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej z informatyki.

Obec­nie pro­wa­dzi­my nabór na: szko­le­nia, któ­re odbę­dą się w try­bie
onli­ne– ZGŁO­SZE­NIA SZKÓŁ PRZYJ­MU­JE­MY w try­bie cią­głym do maja 2021

JAK ZGŁO­SIĆ SIĘ DO PRO­JEK­TU?
Pro­si­my o kon­takt Dyrek­cji Szko­ły z koor­dy­na­tor­ką: Ali­cja Pie­trzyk,
‘alicja.pietrzyk@dfop.org.pl’,this)” style=“color: rgb(0, 105, 166);”>alicja.pietrzyk@dfop.org.pl, tel.603 313 819

Zapro­sze­nie i infor­ma­cja o pro­jek­cie z per­spek­ty­wy uczest­ni­czek i
tre­ne­ra ☺ https://www.youtube.com/watch?v=I_ghJZyEpZs [9]

ZASA­DY NABO­RU UCZEST­NI­KÓW PRO­JEK­TU: Nauczyciele/ki nie mogą się
zgła­szać do udzia­łu w pro­jek­cie indy­wi­du­al­nie — muszą zostać
zgło­sze­ni przez dyrek­to­ra szko­ły, w któ­rej pra­cu­ją; Wśród
uczestników/czek powin­ni zna­leźć nauczyciele/ki reprezentujący/e
wszyst­kie eta­py edu­ka­cyj­ne i gru­py przed­mio­to­we: ‑edu­ka­cja
wcze­snosz­kol­na ‑przed­mio­ty: huma­ni­stycz­ne, mate­ma­tycz­no-przy­rod­ni­cze,
arty­stycz­ne ‑infor­ma­ty­cy ‑przed­sta­wi­cie­le kadry kie­row­ni­czej szkół

Szko­le­nia są reko­men­do­wa­ne przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Narodowej.

Wię­cej infor­ma­cji [10]

Ankie­ta infor­ma­cyj­na dla Gmi­ny Wrocław

Okres pan­de­micz­ny w jakim żyje­my zmie­nia nasze życie w każ­dym jego
wymia­rze. Fun­da­cja Aktyw­ny Senior przy­go­to­wa­ła ankie­tę infor­ma­cyj­ną
dla Senio­rów doty­czą­cą ewen­tu­al­nych zmian jakie zaszły i zacho­dzą w
komu­ni­ka­cji pomię­dzy sobą i z oto­cze­niem.
Wyni­ki ankie­ty Fun­da­cja Aktyw­ny Senio­ra prze­ka­że Gmi­nie Wro­cław i
Wro­cław­skie­mu Cen­trum Roz­wo­ju Spo­łecz­ne­go w celu poin­for­mo­wa­nia i
ewen­tu­al­ne­go wyko­rzy­sta­nia w pro­gra­mach ogła­sza­nych kon­kur­sów. Ankie­ta
jest przy­go­to­wa­na w dwóch wer­sjach elek­tro­nicz­nej i papie­ro­wej i jest
dostęp­na na stro­nie Fun­da­cji http://www.f‑as.pl/ankieta [11]. Fun­da­cja
zapra­sza do jej wypeł­nie­nia i jed­no­cze­śnie pro­si o zachę­ca­nie jak
naj­licz­niej­szej rze­szy Senio­rów.
Jeśli będzie potrze­ba wydru­ko­wa­nia jej na papie­rze to Fun­da­cja Aktyw­ny
Senior może ją przy­go­to­wać, dostar­czyć i ode­brać wypeł­nio­ne
ankie­ty we wska­za­nym miejscu.

But­ton

Wolon­ta­riu­sze 2020 — nomi­nuj swo­je­go kandydata/kę!

Roz­po­czy­na się czwar­ta edy­cja kon­kur­su “Wro­cław­skie Obli­cza
Wolon­ta­ria­tu”, skie­ro­wa­ne­go do wolon­ta­riu­szy dzia­ła­ją­cych na rzecz
orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, insty­tu­cji czy spo­łecz­no­ści lokal­nych.
Nomi­no­wać moż­na wolon­ta­riu­szy dzia­ła­ją­cych na tere­nie Wro­cła­wia i
na rzecz jego miesz­kań­ców, któ­rzy ukoń­czy­li 18 lat. Zgło­sze­nia
przyj­mo­wa­ne są w kate­go­rii indy­wi­du­al­nej oraz gru­po­wej, któ­ra obej­mu­je
dzia­ła­nia gru­py wolon­ta­riu­szy skła­da­ją­cej się z min. 3 osób.
Nomi­no­wać kan­dy­da­tów mogą repre­zen­tan­ci wro­cław­skich insty­tu­cji,
orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, pra­co­daw­cy a tak­że oso­by indy­wi­du­al­ne.
Zgła­szać kandydatki/kandydatów moż­na do 11 kwiet­nia 2021 r. Dla
wyróż­nio­nych wolon­ta­riu­szy prze­wi­dzia­no wie­le nagród. Wśród nich
są bile­ty na wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne, edu­ka­cyj­ne i rekre­acyj­ne oraz
gadże­ty zwią­za­ne z Wro­cła­wiem. Szcze­gól­nym wyróż­nie­niem będzie
pre­zen­ta­cja doko­nań wolon­ta­riu­szy na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej wysta­wie
w cen­trum mia­sta. Poka­za­ni zosta­ną na niej naj­bar­dziej aktyw­ni
wro­cław­scy wolon­ta­riu­sze i ich dzia­ła­nia, tak aby wszy­scy miesz­kań­cy
mie­li moż­li­wość pozna­nia ich dokonań.

Jak nomi­no­wać?
Zgło­sze­nia do udzia­łu w kon­kur­sie moż­na dostar­czyć:
- wypeł­nia­jąc for­mu­larz zgło­sze­nio­wy on-line,
- prze­sy­ła­jąc na adres: Wro­cław­skie Cen­trum Roz­wo­ju Spo­łecz­ne­go, pl.
Domi­ni­kań­ski 6, 50–159 Wro­cław, z dopi­skiem na koper­cie „Kon­kurs
Wro­cław­skie Obli­cza Wolon­ta­ria­tu — zgło­sze­nie”,
- oso­bi­ście do sie­dzi­by Wro­cław­skie­go Cen­trum Roz­wo­ju Spo­łecz­ne­go od
ponie­dział­ku do piąt­ku, w godz. 8.00–15.00 (wrzut­nia przy wej­ściu do
budyn­ku od stro­ny ul. Janickiego).

Regu­la­min [12]

Pol­ska Akcja Huma­ni­tar­na zapra­sza do skła­da­nia wnio­sków na
dofi­nan­so­wa­nie doży­wia­nia w okre­sie waka­cji let­nich 2021 w ramach
pro­gra­mu Pajacyk

Od 15 mar­ca do 1 czerw­ca moż­na skła­dać wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie
doży­wia­nia w cią­gu let­nich waka­cji 2021. O pomoc w sfi­nan­so­wa­niu
posił­ków mogą zwra­cać się orga­ni­za­cje pro­wa­dzą­ce pla­ców­ki
wspar­cia dzien­ne­go w rozu­mie­niu Usta­wy z dn. 9 czerw­ca 2011r. o wspar­ciu
rodzi­ny i sys­te­mie pie­czy zastęp­czej. Pod­sta­wą uzy­ska­nia przez
Orga­ni­za­cję dofi­nan­so­wa­nia z pro­gra­mu Paja­cyk jest wła­ści­wie
wypeł­nio­ny for­mu­larz wnio­sku. Wnio­sek nale­ży zło­żyć w for­mie
elek­tro­nicz­nej poprzez for­mu­larz zamiesz­czo­ny na stro­nie pro­gra­mu
https://www.pajacyk.pl/nabor/ [13].

W spra­wach zwią­za­nych z pra­wi­dło­wym wypeł­nia­niem wnio­sków moż­na
kon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie z Mag­da­le­ną Jara­now­ską, Koor­dy­na­tor­ką
Pro­gra­mu Paja­cyk pod nr tele­fo­nu 501 752 160 lub dro­ga mailo­wą
’pajacyk@pah.org.pl’,l Wypeł­nie­nie wnio­sku i prze­sła­nie go do Fun­da­cji nie
gwa­ran­tu­je otrzy­ma­nia dofi­nan­so­wa­nia. Fun­da­cja kon­tak­tu­je się z
orga­ni­za­cja­mi, któ­re speł­ni­ły kry­te­ria wyma­ga­ne do zakwa­li­fi­ko­wa­nia
się do pro­gra­mu dro­gą tele­fo­nicz­ną lub mailo­wą. Peł­na lista
orga­ni­za­cji zakwa­li­fi­ko­wa­nych do pro­gra­mu zosta­nie opu­bli­ko­wa­na na
stro­nie inter­ne­to­wej www.pajacyk.pl [14] 15 czerw­ca 2021 roku.

Gorą­co zachę­ca­my do aplikowania!

Wię­cej infor­ma­cji oraz regu­la­min [15]