Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na 5 wysłu­chań publicz­nych doty­czą­cych Kra­jo­we­go Pla­nu Odbudowy

Zapra­sza­my na 5 wysłu­chań publicznych

 doty­czą­cych Kra­jo­we­go Pla­nu
Odbu­do­wy (KPO).

Wysłu­cha­nia odby­wać się będą od 22 do 30 mar­ca. Zgła­szaj­cie się
już teraz!

Szcze­gó­ło­wą infor­ma­cję o wysłu­cha­niach oraz for­mu­la­rze
umoż­li­wia­ją­ce zgło­sze­nia znaj­dzie­cie na stro­nie
wysluchanieplanodbudowy.pl [1].

Wysłu­cha­nia to szan­sa na prze­ka­za­nie rzą­do­wi sta­no­wisk orga­ni­za­cji
spo­łecz­nych w spra­wie naj­waż­niej­szych, two­rzo­nych teraz doku­men­tów,
kształ­tu­ją­cych roz­wój nasze­go kra­ju na naj­bliż­szą dekadę.

Wię­cej infor­ma­cji o wysłuchaniach:

Wygnań­ski: Alert kon­sul­ta­cyj­ny trwa! Teraz o Kra­jo­wym Pla­nie Odbu­do­wy
[2]

Zapo­wia­da­my wysłu­cha­nia publicz­ne doty­czą­ce Kra­jo­we­go Pla­nu Odbu­do­wy
oraz Umo­wy Part­ner­stwa [3]

Liczy­my na Twój głos. Wysłu­cha­nia dla Kra­jo­we­go Pla­nu Odbu­do­wy [4]

Kra­jo­wy Plan Odbu­do­wy będzie pod­sta­wą do się­gnię­cia po pie­nią­dze z
tzw. Instru­men­tu na Rzecz Odbu­do­wy i Zwięk­sza­nia Odpor­no­ści (RRF -
Reco­ve­ry and Resi­lien­ce Faci­li­ty), jest to naj­więk­sza część Fun­du­szu
Odbu­do­wy (Next Gene­ra­tion EU), czy­li odpo­wie­dzi Unii Euro­pej­skiej na
nowe zagro­że­nia i wyzwa­nia, jakie spo­wo­do­wa­ła pan­de­mia. Fun­dusz
Odbu­do­wy ma dwa głów­ne cele:

     * odbu­do­wę i przy­wra­ca­nie odpor­no­ści kra­jów UE na ewen­tu­al­ne
kry­zy­sy,
     * przy­go­to­wa­nie na przy­szłe, nie­prze­wi­dzia­ne okoliczności.

Wio­dą­cą rolę od stro­ny orga­ni­za­cyj­nej i tech­nicz­nej wysłu­chań
wzię­ła na sie­bie Fun­da­cja Stocz­nia wspól­nie z Ogól­no­pol­ską
Fede­ra­cją Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych i inny­mi part­ne­ra­mi.
————————-

Infor­ma­cja wysła­na ze spi­su orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych spis.ngo.pl [5]
do: Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Jele­nia Góra. Jeśli
nie chcą Pań­stwo w przy­szło­ści otrzy­my­wać takich infor­ma­cji,
pro­si­my nas o tym poin­for­mo­wać w mailu zwrot­nym. Regu­la­min [6]