Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­si­my o pomoc dla Pio­tru­sia! ❤️ Prze­szczep ostat­nią szan­są lecze­nia dziecka.

Kocha­ni Przy­ja­cie­le, każ­da nawet drob­na wpła­ta się liczy

link do zbiórki

https://www.siepomaga.pl/dlapiotrusia

 

Kie­dy rodzi się dziec­ko, dla jego rodzi­ców zmie­nia się cały świat. Myśli­my, kim ta mała istot­ka będzie w przy­szło­ści. Pla­nu­je­my mu pięk­ne życie. Cza­sem jed­nak los bywa okrut­ny i wery­fi­ku­je nasze marzenia.

Szcze­gó­ły w pli­ku pdf pro­si­my o pomoc…

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1002

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds