Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra 11.03.2021

Infor­ma­cje o wydarzeniach

 

https://miasto.jeleniagora.pl/kalendarz-imprez?field_data_wydarzenia_value2%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=2021–03-12&field_data_wydarzenia_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=2021–03-15

 

Naj­now­sze Wiadomości

Wir­tu­al­ny Kier­masz Szkół

Trwa­ją nabo­ry do Jele­nio­gór­skich Szkół Pod­sta­wo­wych ina­czej niż w
latach ubie­głych może­my zapo­znać się z ofer­tą szkół pod­sta­wo­wych
w Jele­niej Górze. Ze wzglę­dów obostrzeń jakie nało­żo­no w
prze­strze­ni publicz­nej, nie odbył się kier­masz szkół na
jele­nio­gór­skim Pla­cu Ratu­szo­wym. Samo­rząd wyszedł z ini­cja­ty­wą
utwo­rze­nia Wir­tu­al­ne­go Kier­masz Szkół – na por­ta­lu infor­ma­cyj­nym
jeleniagora.pl moż­na zapo­znać się z ofer­tą jele­nio­gór­skich szkół
pod­sta­wo­wych i wybrać jed­nost­kę do któ­rej pośle­my nasze dziec­ko.
Przy­po­mnij­my, rekru­ta­cja do szkół pod­sta­wo­wych trwa do 19 marca.

          [1]

Pre­zy­dent nagro­dził mło­dych mistrzów świata

Repre­zen­tan­ci klu­bu MKS Kar­ko­no­sze Spor­ty Zimo­we, któ­rzy odnie­śli
suk­ce­sy w zakoń­czo­nych w sobo­tę (6 mar­ca) Mistrzo­stwach Świa­ta
Junio­rów Młod­szych, spo­tka­li się z pre­zy­den­tem Jele­niej Góry Jerzym
Łuż­nia­kiem.

          [2]

Rekru­ta­cja do publicz­nych przed­szko­li i szkół pod­sta­wo­wych na rok
szkol­ny 2021/2022

Rekru­ta­cja do publicz­nych przed­szko­li roz­pocz­nie się 15 mar­ca 2021 r. W
przy­pad­ku ubie­ga­nia się o przy­ję­cie dziec­ka do publicz­ne­go przed­szko­la
rodzic lub opie­kun praw­ny będzie mógł zło­żyć wnio­sek do 31 mar­ca
2021 r. Rekru­ta­cja do klas pierw­szych szkół pod­sta­wo­wych dla
kan­dy­da­tów zamiesz­ka­łych poza obwo­dem szko­ły roz­po­czy­na się od 2
mar­ca 2021 r.

          [3]

Opie­ka wytchnie­nio­wa 2021

W 2021 roku Mia­sto Jele­nia Góra będzie kon­ty­nu­ować reali­za­cję
Pro­gra­mu „Opie­ka wytchnie­nio­wa”. Gmi­na otrzy­ma środ­ki finan­so­we na
reali­za­cję świad­cze­nia opie­ki wytchnie­nio­wej zarów­no w ramach poby­tu
dzien­ne­go, poby­tu cało­do­bo­we­go jak i spe­cja­li­stycz­ne­go porad­nic­twa. Po
raz pierw­szy będzie­my reali­zo­wać Pro­gram „ Asy­stent oso­bi­sty oso­by
nie­peł­no­spraw­nej”, któ­re­go głów­nym celem jest wspar­cie osób mniej
samo­dziel­nych w czyn­no­ściach dnia codzien­ne­go. Mia­sto Jele­nia Góra
otrzy­ma w tym roku łącz­nie ponad 420 tysię­cy zło­tych, w tym na
pro­gram „Asy­stent oso­bi­sty oso­by nie­peł­no­spraw­nej” ponad 220
tysię­cy zło­tych, a na opie­kę wytchnie­nio­wą – oko­ło 200 tysię­cy.
Cze­ka­my na infor­ma­cje o sfi­na­li­zo­wa­niu umów na reali­za­cję oby­dwu
Pro­gra­mów z Dol­no­ślą­skim Urzę­dem Wojewódzkim.

Kolej­ne wia­ty jesz­cze w tym roku

Nowe wia­ty przy­stan­ko­we sta­ną w tym roku m.in. w cen­trum oraz na
Zabo­brzu i w osie­dlu Czar­ne. Trwa­ją pra­ce pla­ni­stycz­ne i przy­go­to­waw­cze
– pra­cow­ni­cy okre­śla­ją wstęp­ne loka­li­za­cje przystanków.

          [4]

16 dni rado­ści w Jaku­szy­cach, czy­li naj­dłuż­szy Bieg Pia­stów w
histo­rii

Nie­mal bez zawod­ni­ków zagra­nicz­nych, ale z peł­ny­mi entu­zja­zmu
tysią­ca­mi bie­ga­czy z całej Pol­ski. Nie zawie­dli ci, któ­rzy na Bieg
Pia­stów przy­jeż­dża­ją od lat: jego daw­ni zwy­cięz­cy jak Doro­ta
Dziad­ko­wiec-Michoń, Wal­de­mar Witul­ski czy Edward Dudek. Star­to­wał też
jele­nio­gó­rza­nin Wal­ter Jud­ka, któ­ry jako jedy­ny uczest­ni­czył we
wszyst­kich edy­cjach Bie­gu Pia­stów od pierw­szej w 1976 roku.Miasto
Jele­nia Góra pod­czas trzech ostat­nich dni zor­ga­ni­zo­wa­ło punkt
żywie­nio­wy na słyn­nym “samo­lo­cie”.

          [5]

          [6]

Śro­da z Krwio­bu­sem w Jele­niej Górze. Zostań dawcą!

Mobil­ny punkt przy­jeż­dża na Plac Ratu­szo­wy w każ­dą śro­dę. Od godz.
9.00 roz­po­czy­na się reje­stra­cja daw­ców, a następ­nie pobór krwi.
Zbiór­ka potrwa do godz. 13.00. Zachę­ca­my do podzie­le­nia się
życio­daj­nym pły­nem. Jeśli macie jakieś wąt­pli­wo­ści i pyta­nia,
śpie­szy­my z pomo­cą. Przy współ­pra­cy z Regio­nal­nym Cen­trum
Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Wał­brzy­chu powstał fil­mik “Q&A
krwio­daw­cy”, czy­li naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia. Zachę­ca­my do
oglą­da­nia:

          [7]

Targ Rol­ny Gór­skie Smaki

Zapra­sza­my w każ­dą sobo­tę (oprócz świąt) od godzi­ny 10.00–13.00.
Wystaw­cy — to lokal­ni wytwór­cy praw­dzi­wej żyw­no­ści. Na  tar­gu będą
Pań­stwo mogli zaku­pić: warzy­wa, owo­ce, sery kro­wie, owcze i kozie,
pie­czy­wo na zakwa­sie, mąki, kasze, płat­ki zbo­żo­we, prze­two­ry domo­we,
jaja, miód, słod­kie wypie­ki, sma­ro­wi­dła do pie­czy­wa, wędli­ny oraz
ręko­dzie­ło. Bez­płat­ny par­king przy samej hali tar­go­wej.
Cegla­na hala tar­go­wa BGI POL­SKA, obok ZREM­Bu, w samym cen­trum Jele­niej
Góry (ul. Sobie­skie­go 53 [8]). FACE­BO­OK Targ Rol­ny Gór­skie Sma­ki [9]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDA­RZEŃ
Uwa­ga zmia­ny terminów!!

          [10]

          [11]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn leżą­cych
po stro­nie organizatorów.

          [12]
          [13]