Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Komu­ni­kat KSON — pra­ca zdalna.

Chcie­li­śmy Pań­stwa poinformować,

że Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych — ze wzglę­dów pan­de­micz­nych — jest nadal zamknię­ty, do odwo­ła­nia. Orga­ni­za­cje, któ­re mają w nim sie­dzi­by, tak­że zawie­si­ły swo­je dyżu­ry. Pra­cu­je­my zdal­nie, reali­zu­je­my zdal­nie wszyst­kie nasze pro­jek­ty, raz w tygo­dniu — wyko­rzy­stu­jąc inter­ne­to­wą plat­for­mę ZOOM — orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia z naszy­mi orga­ni­za­cja­mi. Przed­sta­wi­cie­le ich zarzą­dów z kolei mają sta­łe kon­tak­ty, rów­nież zdal­ne, ze swo­imi człon­ka­mi, któ­rzy dzie­lą się swo­imi pro­ble­ma­mi i kłopotami. 
Taką ostroż­ność dyk­tu­je nam pan­de­mia i poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści za nasze życie i zdro­wie. Więk­szość z nas jest w gru­pie naj­więk­sze­go ryzyka.
Pozo­sta­je mieć tyl­ko nadzie­ję, że wkrót­ce się to skoń­czy i Sej­mik wraz ze wszyst­ki­mi orga­ni­za­cja­mi będzie mógł wró­cić do nor­mal­ne­go ryt­mu pracy.