Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapytań

Infor­mu­je­my, że roz­strzy­gnię­cie zapy­tań ofer­to­wych nr 01/02/2021, 02/02/2021 oraz 03/02/2021 nastą­pi do dnia 04.03.2021r.