Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ofer­ty tury­stycz­ne KSON na 2021 rok

Cho­ciaż Covid — 19 nie odpuszcza,

myśli­my już o nor­mal­nych cza­sach kie­dy będzie­my mogli spo­ty­kać się bez­po­śred­nio. Mamy przy­naj­mniej taką nadzie­ję i dla­te­go pre­zen­tu­je­my nasze ofer­ty waka­cyj­ne w kra­ju i za gra­ni­cą. Reali­zu­je­my je przy współ­pra­cy z wypró­bo­wa­ny­mi touro­pe­ra­to­ra­mi , któ­rzy przy­go­to­wa­li na rok 2021 nastę­pu­ją­ce oferty:

  1. Gre­cja – Ter­min czer­wiec 2021- RIWIE­RA OLIM­PIJ­SKA , 12-dnio­wy pobyt w dobrym hote­lu  w pobli­żu pla­ży , śnia­da­nie i obia­do­ko­la­cje. Dojazd auto­ka­rem z noc­le­giem tranzytowym.

Cena:   2290 zł/ os                                                                                                               Wię­cej w:…(załącznik  nr 1)

 https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=994

  1. Gre­cja – Ter­min wrze­sień 2021 P E L O P O N E Z, 12-dnio­wy pobyt w dobrym hote­lu , śnia­da­nie i obia­do­ko­la­cja , Dojazd auto­ka­rem i rejs pro­mem z Ankony.

Cena:  1990 zł / os                                                                                                                Wię­cej w:…(załącznik nr 2)

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=995

  1. Fran­cja- Ter­mi­ny czer­wiec i wrze­sień  2021  P O R T    G R I M A U D,  9‑dniowy wyjazd, 7 noc­le­gów  na cam­pin­gu z base­nem opie­ka rezy­den­ta. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z wyżywienia.

Cena :   11.06 – 20.06.2021      —    1490 zł / os                                                                Wię­cej  w:…(załącznik nr 3)

               10.09 – 19.09.2021     —    1340 zł / os

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=996

        4  Bory Tuchol­skie – „Wcza­sy dla zdro­wia” .  ter­min: 6–13 wrze­śnia 2021 , prze­jazd autokarem.

w ramach wyjaz­du prze­wi­dzia­no warsz­ta­ty z goto­wa­nia, garn­car­stwa, zie­lar­skie , jadło­spis rege­ne­ru­ją­cy orga­nizm zawsze z 3 cie­płych posił­ków ,  dese­ry  przy­go­to­wy­wa­ne na świe­żo + napa­ry ze zbie­ra­nych rano ziół, roz­ruch w ple­ne­rze i zbie­ra­nie ziół. W pro­gra­mie rej­sy i szko­le­nia jach­to­we oraz pro­gram tury­stycz­ny .Każ­dy uczest­nik otrzy­ma pre­zent na koniec wyjaz­du.  Orga­ni­za­tor Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów wzroku

                                                                                                                                                 Wię­cej w:…(załącznik nr 4)

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=997

  1.   Sar­bi­no­wo – Ter­mi­ny  :   19.06–02.07.2021 i  11–24.09.2021  , 14 – dnio­wy tur­nus w Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji i Wypo­czyn­ku SOPHIA-BRY­ZA , Ośro­dek poło­żo­ny jest 400 metrów od pla­ży i ok. 1,5 km do cen­trum Sar­bi­no­wa. Uczest­ni­ko­wi tur­nu­su reha­bi­li­ta­cyj­ne­go przy­słu­gu­ją dwa zabie­gi dzien­nie Zabie­gi są wyko­ny­wa­ne na naj­no­wo­cze­śniej­szym sprzę­cie pod okiem doświad­czo­nej i tro­skli­wej opie­ki fizy­ko­te­ra­peu­tów, któ­rzy wspól­nie z opie­ka medycz­ną dba­ją o dobre samo­po­czu­cie, popra­wę kon­dy­cji fizycz­nej i psy­chicz­nej kuracjuszy.

W ramach poby­tu orga­ni­zo­wa­ne są wie­czor­ki zapo­znaw­cze i potań­ców­ka, ogni­sko z pie­cze­niem kieł­ba­sek i muzy­ką bie­siad­ną na żywo.

Cena :  19.06 – 02.07.2021:                                          11.09 – 24.09.2021                    Wię­cej w:…(załącznik nr 5)

              Pok. 2 oso­bo­wy    —   2110 zł / os                     Pok. 2 oso­bo­wy    —   1680  zł / os

              Pok. 3 oso­bo­wy   —    2030  zł/ os                     Pok. 3 oso­bo­wy    —   1590  zł / os

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=998

Prze­wi­du­je się moż­li­wość 4 wpłat ratal­nych ostat­nia przed wyjazdem .

 Pozdra­wiam
 Sta­ni­sław Schu­bert
 —
 KAR­KO­NO­SKI SEJ­MIK OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH
 OSIE­DLE ROBOT­NI­CZE 47 A
 58–500 JELE­NIA GÓRA
 E — MAIL: ‘biuro@kson.pl’
 TELE­FON 75 75 242 54

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds