Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Unie­waż­nie­nie zapy­ta­nia 03/02/3031

Infor­mu­je­my, iż unie­waż­nia­my zapy­ta­nie ofer­to­we 03/02/2021 doty­czą­ce audy­tu pro­jek­tu “Wyda­wa­nie Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz”. ”