Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Powia­to­wa Stra­te­gia Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Spo­łecz­nych na lata 2021–2026.

Przed­sta­wia­my Powia­to­wą Strategie

 Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Spo­łecz­nych
2021–2026. Pro­po­nu­je dodać jako cel stra­te­gicz­ny: Wspie­ra­nie
ini­cja­tyw senio­rów na tere­nie powia­tu kar­ko­no­skie­go. Jeże­li macie
Pań­stwo inna pomysł pro­szę o wska­za­nie pro­po­zy­cji. Cele
ope­ra­cyj­ne mogły­by wią­zać się z Pań­stwa dzia­ła­nia­mi. Z
powa­ża­niem Wój­cik Ewe­li­na.

Powia­to­we Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie w Jele­niej Górze
Ewe­li­na Wój­cik
Dyrek­tor PCPR
ul. Pod­cho­rą­żych 15
58–506 Jele­nia Góra
tel. 75 64 73 279

 

plik pdf https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=993