Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Akcja Masz Głos — ogło­sze­nie o zapisach

W imie­niu Sto­wa­rzy­sze­nia Aktyw­no­ści Obywatelskiej,

prze­sy­łam Pań­stwu infor­ma­cję o Akcji Masz głos.

 

plik pdf https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=992

Z powa­ża­niem

Sła­wo­mir Wójcik

Wydział Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Obywatelskiego

Dział Współ­pra­cy z Orga­ni­za­cja­mi Pozarządowymi

Depar­ta­ment Spraw Społecznych

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dolnośląskiego

tel. 071/ 770–40-76, fax 071/ 770–41-35

sie­dzi­ba Wydziału

ul. Waloń­ska  3–5  VII p. , pok. nr 702 b

50–413 Wro­cław

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dolnośląskiego

Wybrze­że J. Sło­wac­kie­go 12–14, 50–411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl 

Akcja Masz Głos wspie­ra współ­pra­cę miesz­kań­ców z wła­dzą
samo­rzą­do­wą, a naj­efek­tyw­niej­szym przy­zna­je pre­sti­żo­wą nagro­dę
Super Samo­rząd Fun­da­cji Batorego.

W załą­cze­niu znaj­dą Pań­stwo treść ogło­sze­nia wraz z mate­ria­łem
gra­ficz­nym i pla­kat (pla­kat moż­na opu­bli­ko­wać, wydrukować).

Bez­po­śred­ni link do reje­stra­cji do akcji Masz Głos:
https://www.maszglos.pl/register/

Z powa­ża­niem

Anna Sta­niek

Sto­wa­rzy­sze­nie Aktyw­no­ści Oby­wa­tel­skiej
Bona Fides (Bona Fides Asso­cia­tion)
40–009 Kato­wi­ce ul. War­szaw­ska 19
tel/faks. (32) 203 12 18
www.bonafides.pl [2]

Poda­ruj nam 1 % swo­je­go podatku

KRS: 0000183154