Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­oby­wa­tel­skie Radio KSON — ponie­dzia­łek 30.11.2020 | 17.00

Już o 17.00 na stro­nie www.radiokson.pl 

 

W ponie­dział­ko­wej audy­cji pro­oby­wa­tel­skiej pro­po­nu­je­my Państwu:

- Wyciecz­kę do Mysła­ko­wic, gdzie powsta­je, w ramach pro­jek­tu “Na tyłach
kul­tu­ry”, wyjąt­ko­we drze­wo — drze­wo ucie­ka­ją­cych marzeń. Pra­ce nad
pro­jek­tem trwa­ły ponad dwa mie­sią­ce i połą­czy­ły wszyst­kich miesz­kań­ców
gmi­ny Mysła­ko­wi­ce — dzie­ci, mło­dzież i senio­rów — bowiem przy two­rze­niu
deko­ra­cji czę­sto musie­li pra­co­wać wspól­nie. Gabrie­la Ste­fa­no­wicz,
autor­ką mate­ria­łu, roz­ma­wia z Marian­ną Ostrow­ską — dyrek­tor­ką Gmin­ne­go
Ośrod­ka Kul­tu­ry, Doro­tą Liszt- nauczy­ciel­ką, Kata­rzy­na i Mar­ci­nem
Jagieł­ło, ucznia­mi oraz senior­ką — Hele­ną Jolip­ską. Wypo­wia­da­li się
tak­że Jan Gałek, zaj­mu­ją­cy się reno­wa­cją sta­rych ram okien­nych oraz
uczest­ni­cy warsz­ta­tów a tak­że Damian Sadowski.

- “Sen to czy jawa”, to połą­cze­nie dwóch świa­tów. Pły­ta Aga­ty
Szmi­grodz­kiej i Elwi­ry Kozak udo­wad­nia, że sztu­ka nie zna gra­nic i
barier — ani kul­tu­ro­wych, ani muzycz­nych. Cygań­skie brzmie­nia
prze­pla­ta­ją się tu z dźwię­ka­mi cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi dla kul­tu­ry
sło­wiań­skiej, nie bra­ku­je też fla­men­co i innych rów­nie orien­tal­nych
brzmień. Wszyst­ko opa­trzo­ne poetyc­kim tek­sta­mi Aga­ty Szmi­grodz­kiej,
któ­re wzbu­dza­ją całą pale­tę uczuć i emo­cji. Audy­cję przy­go­to­wał Igor
Kociubiński.

Począ­tek pro­gra­mu o godzi­nie 17:00.