Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jaz­da maga­zyn moto­ry­za­cyj­ny — nie­dzie­la 29.11.2020 | 14.00

W naj­bliż­szym pro­gra­mie moto­ry­za­cyj­nym “Jaz­da”…

ciąg dal­szy opo­wie­ści o samo­cho­dach spor­to­wych, takich któ­re wyglą­da­ją jak spor­to­we, a w rze­czy­wi­sto­ści nimi nie są oraz takie, któ­re kom­plet­nie nie wyglą­da­ją jak samo­cho­dy spor­to­we a nimi są. Jakie to typy, jakie mar­ki na czym to polega ? 

Jerzy Dwo­rak zapra­sza na pro­gram w nie­dzie­lę, o godzi­nie 14:00.