Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Gram to co kocham — ponie­dzia­łek 30.11.2020 | 20.00

Już o 20.00

 

War­stwa słow­na audy­cji to: opo­wie­ści o her­ba­tach całe­go świa­ta oraz wspól­ne picie her­ba­ty – pro­wa­dzą­cy i słu­cha­cze — odpo­czy­nek po całym dniu. Pro­wa­dzą­cy mówi gło­sem sto­no­wa­nym, cie­płym, wzbu­dza­ją­cym zaufa­nie słu­cha­cza, to głów­ny cel tego spotkania.