Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Z Pasji do Natu­ry — sobo­ta 14.11.2020 | 14.00

W dzi­siej­szej audy­cji z Pasji do Natury

 

zapra­szam Pań­stwa na dru­gą część roz­mów o DZI­KIEJ RÓŻY, któ­re odbę­dą się w mojej domo­wej kuch­ni, w któ­rej nasza boha­ter­ka zaj­mu­je hono­ro­we miejsce.
? Zdra­dzę Pań­stwu cie­ka­we prze­pi­sy z płat­ka­mi róża­ny­mi, owo­ca­mi dzi­kiej róży i nie tylko 
? O cie­ka­wost­kach na temat samej róży opo­wie nam mło­dzież gosz­czą­ca i miesz­ka­ją­ca w moim domu.
? Na koniec zapra­szam i dużych, i małych słu­cha­czy na obie­ca­ną w zeszłym tygo­dniu baj­kę moje­go autor­stwa KRÓ­LO­WA DZI­KIEJ KRA­INY. Dziś baj­ka będzie czy­ta­na na role
Ser­decz­nie zapra­szam do słuchania ?
Mał­go­rza­ta Mazurek ?