Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Tak napraw­dę nie ode­szli… audy­cje wspo­mnie­nio­we cz. 2 — nie­dzie­la 15.11.2020

Listo­pad to mie­siąc zadu­my, refleksji.

Tych, któ­rzy ode­szli wspo­mi­na­li­śmy na naszej ante­nie 1 Listo­pa­da. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę ciąg dal­szy wspomnień.

I tak:

godz. 6:00 Sta­ni­sław Schu­bert w roz­mo­wie z Bro­ni­sła­wą Kuchar­czyk wspo­mi­na­ją Hen­ry­ka, Nor­ber­ta Kuchar­czy­ka, popu­lar­ne­go “Pusz­ka” — wspa­nia­łe­go gastro­no­mi­ka, hote­la­rza, któ­re­go życie toczy­ło się wokół daw­ne­go hote­lu i restau­ra­cji nad Zapo­rą Pilichowicką
godz. 8:00 Jerzy Pokój w roz­mo­wie ze Sta­ni­sła­wem Schu­ber­tem będą wspo­mi­nać Tade­usza Ste­cia, prze­wod­ni­ka sudec­kie­go, kra­jo­znaw­cę, gawędziarza
godz.10:00 Hono­ra­ta Mag­decz­ko-Capo­te w roz­mo­wie ze Sta­ni­sła­wem Schu­ber­tem wspo­mi­na akto­rów: Ryszar­da Woj­na­row­skie­go, naj­wy­bit­niej­szą postać ze sce­ny Teatru im. C.K. Nor­wi­da i Andrze­ja Kem­pę, reży­se­ra, dyrek­to­ra Teatru Ani­ma­cji i współ­za­ło­ży­cie­la Teatru “Maska”
godz. 13:00 Sta­ni­sław Schu­bert i Kata­rzy­na Pie­tusz­ko będą roz­ma­wiać o księ­dzu Kub­ku, wyjąt­ko­wym duchow­nym, któ­re­go spo­łecz­ność Micha­ło­wic, Jagniąt­ko­wa, ale nie tyl­ko pamię­tać będą zawsze
godz. 17:00 Sta­ni­sław Schu­bert i Kata­rzy­na Pie­tusz­ko roz­ma­wia­ją o Tade­uszu Siw­ku — dzien­ni­ka­rzu, ope­ra­to­rze, mon­ta­ży­ście, byłym redak­to­rem naczel­nym TV Dami, a tak­że biu­le­ty­nu “Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz”, wyda­wa­ne­go przez KSON.
godz. 21:00 Sta­ni­sław Schu­bert z pro­fe­so­rem Rober­tem Kur­kiem, z Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Jele­niej Górze, wspo­mi­na­ją ludzi nauki, zasłu­żo­nych wykła­dow­ców i pro­fe­so­rów tej uczelni.