Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pra­wo bli­żej Cie­bie — sobo­ta 14.11.2020 | 9.30

W naj­bliż­szym wyda­niu magazynu

“Pra­wo bli­żej Cie­bie” rzecz nie­zwy­kle waż­na i przy­dat­na — struk­tu­ra orga­ni­za­cyj­na wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści, a więc orga­nów ści­ga­nia, pro­ku­ra­tu­ry, sądów. Jak to wyglą­da hie­rar­chicz­nie? Czym poszcze­gól­ne jed­nost­ki i wydzia­ły się zaj­mu­ją? Ponad­to o nota­riu­szach, rad­cach praw­nych, komor­ni­kach i adwo­ka­tach — w jakich orga­ni­za­cjach są zrze­sze­ni i co nale­ży do ich obowiązków.

 
Mece­nas Jerzy Dwo­rak zapra­sza w sobo­tę o godzi­nie 9:30.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds