Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

To i owo nie tyl­ko o zdro­wiu — nie­dzie­la 15.11.2020 | 9.00

W naj­bliż­szym programie

 

“To i owo nie tyl­ko o zdro­wiu” zapro­po­nu­je­my Pań­stwu roz­mo­wę z:
? dr Bar­ba­rą Win­kler — Spyt­kow­ską z Dol­no­ślą­skie­go Cen­trum Onko­lo­gii we Wro­cła­wiu-filia Zakła­du Radio­te­ra­pii Jele­nia Góra na temat nowotworów
? Andrze­jem Dobrzań­skim — o tym jak sku­tecz­nie odzwy­cza­ić się od nało­gu pale­nia papierosów
? mgr Pau­li­ną Dobro­wol­ską, die­te­ty­kiem, psy­cho­die­te­ty­kiem będzie­my roz­ma­wiać o tym, cze­mu war­to czy­tać ety­kie­ty pro­duk­tów, któ­re kupujemy
 
Kata­rzy­na Pie­tusz­ko zapra­sza w nie­dzie­lę o godzi­nie 9:00.