Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jaz­da maga­zyn moto­ry­za­cyj­ny — nie­dzie­la 15.11.2020 | 14.00

W nie­dziel­nej audycji

 

“Jaz­da maga­zyn moto­ry­za­cyj­ny” Jerzy Dwo­rak będzie odpo­wia­dał na pyta­nia słu­cha­czy, któ­re doty­czy­ły mię­dzy inny­mi auto­no­micz­nej jaz­dy samo­cho­dem, sys­te­mów nawi­ga­cji sate­li­tar­nej GPS, czuj­ni­ków rada­ro­wych, któ­re pozwa­la­ją zwięk­szyć bez­pie­czeń­stwo jazdy.
Będzie też mowa o innych, niż samo­cho­dy, użyt­kow­ni­kach dróg, mia­no­wi­cie rowe­rzy­stach, moto­cy­kli­stach i mod­nych ostat­nio hulajnogach.
 
Począ­tek audy­cji nie­dzie­la, godzi­na 14:00.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds