Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­oby­wa­tel­skie Radio KSON — ponie­dzia­łek 16.11.2020 | 17.00

W ponie­dział­ko­wej audy­cji pro­oby­wa­tel­skiej proponujemy:

? wizy­tę w Biu­rze Regio­nal­nym Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go we Wro­cła­wiu. Wszyst­kie kra­je człon­kow­skie Unii mają swo­je sie­dzi­by w swo­ich sto­li­cach. Są też i takie, któ­re mają dwa biu­ra łącz­ni­ko­we. Takim wła­śnie pań­stwem jest Pol­ska, gdzie znaj­du­ją się dwa biu­ra — w War­sza­wie i we Wro­cła­wiu wła­śnie. Czym wro­cław­ska pla­ców­ka się zaj­mu­je? Czy tyl­ko infor­ma­cją o tym, czym zaj­mu­ją repre­zen­tu­ją­cy Pol­skę w Unii posło­wie? Biu­ro regio­nal­ne Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go we Wro­cła­wiu odwie­dził Leszek Kopeć, a o dzia­łal­no­ści biu­ra mówi Leszek Gaś, szef biu­ra infor­ma­cyj­ne­go Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go we Wrocławiu.

? W 1911 roku, w Gor­cach uro­dził się Richard Rudolph. Za szmu­glo­wa­nie został aresz­to­wa­ny przez Gesta­po, w roku 1936, w Jele­niej Górze. Za to, że był Świad­kiem Jeho­wy został prze­wie­zio­ny do obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go Sach­sen­hau­sen. W sumie, w nie­wo­li spę­dził 19 lat swo­je­go życia. Na temat Richar­da prak­tycz­nie nie ma infor­ma­cji w pol­skich mediach. Maciej Rege­wicz posta­no­wił prze­tłu­ma­czyć frag­ment wywia­du Richar­da z Rober­tem Buc­kley­em z 1997 roku i tym spo­so­bem upa­mięt­nić fascy­nu­ją­ca histo­rię ciche­go boha­te­ra Dol­ne­go Ślą­ska. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia audy­cji “W pogo­ni za praw­dą, XX wiek na Dol­nym Śląsku”.