Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jaz­da maga­zyn moto­ry­za­cyj­ny — nie­dzie­la 27.09.2020 | 14.00

W kolej­nym odcin­ku maga­zy­nu moto­ry­za­cyj­ne­go “Jaz­da” …

 

W nie­dziel­nym maga­zy­nie moto­ry­za­cyj­nym “Jaz­da”,  Jerzy Dwo­rak będzie mówić mię­dzy inny­mi o dostęp­nych na jele­nio­gór­skim ryn­ku samo­cho­dach hybry­do­wych, kla­sach tych samo­cho­dów i ich zaletach.

Począ­tek pro­gra­mu o godzi­nie 14.00