Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

To i owo nie tyl­ko o zdro­wiu — nie­dzie­la 27.09.2020 | 9.00

Zapra­sza­my już jutro…

 

Po ponad rocz­nej prze­rwie posta­no­wi­li­śmy wzno­wić nasze pro­gra­my ” To i owo nie tyl­ko o zdro­wiu”. Nie ma bowiem nic cen­niej­sze­go niż zdro­wie, zwłasz­cza ostat­nie mie­sią­ce poka­za­ły to najdobitniej.

W pierw­szej, pre­mie­ro­wej audy­cji pro­po­nu­je­my roz­mo­wę z:
- Krzysz­to­fem Fuja­kiem, inter­ni­stą, spe­cja­li­stą rent­ge­no­lo­giem, mię­dzy inny­mi o tym cze­mu bada­nia prze­sie­wo­we są tak ważne
- Macie­jem Barań­skim, fizjo­te­ra­peu­tą — co robić, aby w mia­rę upły­wu lat utrzy­my­wać spraw­ność fizyczną
- dr Ryszard Supel, dia­be­to­log, powie cze­mu war­to śle­dzić poziom cukru we krwi i jak wal­czyć z cukrzycą
Kata­rzy­na Pie­tusz­ko zapra­sza na pro­gram o godzi­nie 9.00, w niedzielę.
Daty i godzi­ny powtó­rek znaj­dą Pań­stwo na stro­nie Radia KSON, w zakład­ce Ramówka.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds