Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Senio­rzy nie zasy­pu­ją gru­szek w popiele.

Sza­now­ni Senio­rzy na stro­nie inter­ne­to­wej BIP Pod­gó­rzyn może­cie prze­czy­atać notat­kę z nasze­go spo­tka­nia i odbie­żeć zdjęcia.

 

Stro­na głów­na http://www.podgorzyn.pl/ Urząd Gmi­ny Gmin­na Rada Senio­rów http://www.podgorzyn.pl/urzad-gminy/gminna-rada-seniorow.html

Otwar­te warsz­ta­ty prób Zespo­łu SZA­FI­RY pn. „Grać, tań­czyć i spie­wać każ­dy może, Senio­rze” — cate­rin­gO­twar­te warsz­ta­ty prób Zespo­łu SZA­FI­RY pn. „Grać, tań­czyć i spie­wać każ­dy może, Senio­rze” — catering

http://www.podgorzyn.pl/urzad-gminy/gminna-rada-seniorow/2493-otwarte-warsztaty-prob-zespolu-szafiry-pn-grac-tanczyc-i-spiewac-kazdy-moze-seniorze-catering.html

śro­da, 02 wrze­śnia 2020 16:41

Notat­ka z otwar­tych warsz­ta­tów , prób Zespo­łu SZA­FI­RY pn. „grać, tań­czyć i spie­wać każ­dy może Senio­rze” ‑cate­ringW dniu 01.09.2020 odby­ły się szó­ste otwar­te warsz­ta­ty pró­by Zespo­łu Sza­fi­ry pod nazwą „Grać , tań­czyć i śpie­wać każ­dy może – Senio­rze” połą­czo­ne ze spo­tka­niem Rad Senio­rów i orga­ni­za­cji senio­ral­nych Gmi­ny Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go oraz Jele­niej Góry w
Cen­trum Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej w Podgórzyni.