Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

22-06-2020 | Epi­de­mia, a prze­wod­ni­cy górscy

Zbli­ża­ją się waka­cje, czas szcze­gól­nie inten­syw­ny dla prze­wod­ni­ków górskich.Nie­ste­ty epi­de­mia bar­dzo wyraź­nie odci­snę­ła pięt­no rów­nież na tej bran­ży. Jak zmie­ni się tury­sty­ka w górach, jak będą wyglą­da­ły wyciecz­ki, jak do tych nie­ty­po­wych oko­licz­no­ści dosto­so­wu­ją swo­ją ofer­tę prze­wod­ni­cy, opo­wie Jaro­sław Szczy­żow­ski z biu­ra Sudec­ka Kra­ina, a poroz­ma­wia z nim Igor Kociubiński.

Pro­jekt “Przez media do sta­bil­no­ści, bez­pie­czeń­stwa i inte­gra­cji we wszyst­kich aspek­tach życia” reali­zo­wa­ny jest przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ze środ­ków Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Obywatelskich.