Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

24-06-2020 | Śla­da­mi uczest­ni­ków wypra­wy w Himalaje

Za nami pre­mie­ra książ­ki “Śla­da­mi uczest­ni­ków”, któ­rej auto­rem jest Maciej Pietrowicz.Dzię­ki niej, prze­nieść może­my się do 1979 roku, kie­dy to odby­ła się pierw­sza, histo­rycz­na, jele­nio­gór­ska wypra­wa w Hima­la­je. To nie tyl­ko rela­cja ze zdo­by­cia szczy­tu, to tak­że dra­ma­ty boha­te­rów tego wyczy­nu. Na kar­tach książ­ki utrwa­lo­no rów­nież spra­woz­da­nie z wypra­wy pod Anna­pur­nę, w któ­rej udział wzię­ło kolej­ne poko­le­nie — dzie­ci wspi­na­czy z 79 roku.

Pro­jekt “Przez media do sta­bil­no­ści, bez­pie­czeń­stwa i inte­gra­cji we wszyst­kich aspek­tach życia” reali­zo­wa­ny jest przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ze środ­ków Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Obywatelskich.