Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

22-06-2020 | W pogo­ni za praw­dą — Histo­ria pani Gertrudy

W pogo­ni za praw­dą XX wiek na Dol­nym Ślą­sku” — Pani Ger­tru­da Woj­now­ska jest miesz­kan­ką Świebodzic.W wie­ku 10 lat prze­ży­ła bom­bar­do­wa­nie Bran­den­bur­gii. Tata Pani Ger­tru­dy był inży­nie­rem w taj­nych zakla­dach lot­ni­czych Ara­do w Kamien­nej Górze. To opo­wieść peł­na wzru­szeń i nie­sa­mo­wi­tych histo­rii. Ser­decz­nie zapra­szam — Maciej Regewicz.

Pro­jekt “Przez media do sta­bil­no­ści, bez­pie­czeń­stwa i inte­gra­cji we wszyst­kich aspek­tach życia” reali­zo­wa­ny jest przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ze środ­ków Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Obywatelskich.