Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DFOP popie­ra Sta­no­wi­sko orga­ni­za­cji spo­łecz­nych w spra­wie skut­ków usta­wy o zmia­nie usta­wy “Pra­wo oświatowe”

 

DFOP popie­ra Sta­no­wi­sko orga­ni­za­cji spo­łecz­nych w spra­wie skut­ków usta­wy o zmia­nie usta­wy “Pra­wo oświatowe”

 

 

Pismo plik pdf https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=895

 

Sza­now­ni Państwo

Człon­ko­wie Dol­no­ślą­skiej Fede­ra­cji Orga­ni­za­cji Pozarządowych,

DFOP decy­zją Zarzą­du poparł sta­no­wi­sko w spra­wie nega­tyw­nych skut­ków
pro­jek­tu usta­wy o zmia­nie usta­wy “Pra­wo oświatowe”.

21 lip­ca 2020 roku orga­ni­za­cje spo­łecz­ne przy­go­to­wa­ły sta­no­wi­sko w
spra­wie nega­tyw­nych skut­ków pro­jek­tu usta­wy o zmia­nie usta­wy “Pra­wo
oświa­to­we”.

Pro­po­no­wa­na nowe­li­za­cja ogra­ni­czy lub wyraź­nie zmniej­szy wspar­cie
trze­cie­go sek­to­ra dla spo­łecz­no­ści szkol­nych i całej oświa­ty. Może
na dłu­go znie­chę­cić szko­ły do korzy­sta­nia
z pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych i wycho­waw­czych pro­wa­dzo­nych od lat przez
spo­łecz­nych part­ne­rów szko­ły – zarów­no lokal­nych i regio­nal­nych,
jak ogól­no­pol­skich.

Przed­sta­wio­ne w pro­jek­cie usta­wy roz­wią­za­nia [1] nakła­da­ją
ogra­ni­cze­nia na dzia­łal­ność orga­ni­za­cji spo­łecz­nych w szko­łach i
pla­ców­kach oraz w istot­ny spo­sób utrud­nia­ją korzy­sta­nie
z ofe­ro­wa­ne­go przez nie wspar­cia edu­ka­cyj­ne­go i wycho­waw­cze­go.
Orga­ni­za­cje, nauczy­cie­le i peda­go­dzy, pod­pi­sa­ni pod sta­no­wi­skiem,
wyra­ża­ją zatem swój sprze­ciw wobec pro­jek­to­wa­nych zmian.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­du­je się tutaj:

https://obywateledlaedukacji.org/bez_kateogrii/stanowisko-organizacji-pozarzadowych-21-lipca-2020-r-sprawie-negatywnych-skutkow-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-oswiatowe/

Zachę­cam rów­nież Pań­stwa do popar­cie sta­no­wi­ska — w tej spra­wie
nale­ży pisać na adres: ‘obywatele.dla.edukacji@gmail.com’,this)” style=“color: rgb(1, 134, 186);”>obywatele.dla.edukacji@gmail.com

Pozdra­wiam,
Maria Lewan­dow­ska-Mika
Pre­zes Zarzą­du
_________________________________________
Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Pozarządowych

__

Biu­ro Fede­ra­cji:
ul. Koł­łą­ta­ja 31 lok. 1–2, 50–006 Wrocław

www.dfop.org.pl [2]

www.facebook.com/dfop.org [3]

www.maleinicjatywy.pl [4]

www.facebook.com/maleinicjatywy [5]

www.malegranty.pl [6]

www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty [7]

Links:
——
[1] http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/7DFAFB180514ABD1C125859F0030C77E/%24File/458.pdf
[2] http://www.dfop.org.pl
[3] http://www.facebook.com/dfop.org
[4] http://www.maleinicjatywy.pl
[5] http://www.facebook.com/maleinicjatywy
[6] http://www.malegranty.pl
[7] http://www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds